Pazarsuyu Havzası’nda (Giresun) Arazi Kullanımının Zamansal Değişimi (2000-2018)

Author:

Year-Number: 2023-34
Number of pages: 279-302
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada Giresun ve Ordu illeri sınırları içerisinde bulunan Pazarsuyu Havzası’nda arazi kullanımının 2000 yılından 2018 yılına kadar geçen süreçteki değişimi incelenmiştir. Günümüzde arazi kullanımında zamana bağlı meydana gelen değişimler coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama teknikleri kullanılarak oldukça detaylı ortaya konulabilmektedir. Çalışma arazi gözlemleri, uydu görüntüleri ve CORİNE arazi örtüsü verilerinin analiz edilmesi ile ortaya çıkmıştır. Elde edilen verilerin doğruluğunun belirlenmesi için kontrollü sınıflandırma yöntemi kullanılmış, 2000 ve 2018 yılları için üretilen arazi kullanım haritaları birbiri ile karşılaştırılmıştır. Kontrol noktaları araziden alınmış ve koordinatları sisteme girilmiştir. Bütün verilerin doğruluk analizinde ise “Kappa İstatistik Testi” kullanılmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen verilere göre; 2000 yılında orman alanları 56.949 hektar alan kaplarken, 2018 yılında 53.530 hektara gerilemiştir. Buna karşılık tarım alanları 2000 yılında 20.402 hektar alan kaplarken, 2018 yılında %4.30’luk artış göstererek 23.735 hektara genişlemiştir. Ayrıca 18 yıllık süreçte tarım dışı alanlar 52 hektardan 156 hektara genişlemiş, buna karşın su yüzeyleri 181 hektardan 163 hektara gerilemiştir. Arazi kullanımındaki bu değişimin ortaya çıkmasında orman alanlarının fındık tarımı için kullanılması en önemli nedendir. Yapılan çalışmada uygulanan kontrollü sınıflandırmanın doğruluk analizi için uygulanan Kappa testinin sonucu göre 2000 yılı için %96.48 ve 2018 yılı için %97.63 oranlarında doğruluk yüzdesi elde edilmiştir. Yapılan bu çalışma sonucunda orman ve mera alanlarının hızla tahrip edildiği, yerlerine fındık başta olmak üzere kivi ve diğer meyve bahçelerinin kurulduğu görülmüştür. Havzadaki doğal bitki örtüsüne zarar veren ve erozyonu destekleyen bu olaylar, yabani hayvanların yaşam alanlarını da kısıtlamaktadır. Bu nedenle Pazarsuyu Havzasının doğal bitki örtüsü, yaban hayatı varlığı ve tarımsal faaliyetleri birlikte değerlendirilerek sürdürülebilir bir kullanım yöntemi geliştirilmelidir.

Keywords

Abstract

In this study, the change in land use in the Pazarsuyu Basin, which is located within the borders of Giresun and Ordu provinces, was analyzed from 2000 to 2018. Nowadays, changes in land use over time can be revealed in detail using geographic information systems and remote sensing techniques. The study was carried out by analyzing field observations, satellite images and CORINE land cover data. Controlled classification method was used to determine the accuracy of the data obtained, and land use maps produced for the years 2000 and 2018 were compared with each other. Control points were taken from the field and their coordinates were entered into the system. "Kappa Statistical Test" was used to analyze the accuracy of all data. According to the data obtained as a result of the study; while forest areas covered 56,949 hectares in 2000, it decreased to 53,530 hectares in 2018. On the other hand, while agricultural areas covered 20,402 hectares in 2000, they increased by 4.30% to 23,735 hectares in 2018. In addition, non-agricultural areas expanded from 52 hectares to 156 hectares in 18 years, while water surfaces decreased from 181 hectares to 163 hectares. The use of forest areas for hazelnut cultivation is the most important reason for this change in land use. According to the results of the Kappa test applied for the accuracy analysis of the controlled classification applied in the study, an accuracy percentage of 96.48% for 2000 and 97.63% for 2018 was obtained. As a result of this study, it was observed that forest and pasture areas were rapidly destroyed and replaced by hazelnut, kiwi and other fruit gardens. These events, which damage the natural vegetation in the basin and support erosion, also restrict the habitats of wild animals. Therefore, a sustainable utilization method should be developed by evaluating the natural vegetation, wildlife presence and agricultural activities of Pazarsuyu Basin together.

Keywords