Spor Bilimleri Öğrencilerinin Spor Turizmine İlişkin Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2023-34
Number of pages: 460-475
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ülke ekonomilerine sağladığı katkılar nedeniyle spor turizminin önemi giderek artmaktadır. Bu araştırma, spor turizmi alanında yer alması muhtemel olan spor bilimleri öğrencilerinin spor turizmine ilişkin tutumlarını çeşitli değişkenlere göre incelemektedir. Araştırmada nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya; bir devlet üniversitesinde Spor Bilimleri Fakültesi’nde eğitim gören 166 kadın, 232 erkek toplam 398 öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Araştırma verileri anket tekniği uygulanarak elde edilmiştir. Öğrencilerin spor turizmine ilişkin tutumları yaş, cinsiyet, spor branşı, gelir düzeyi, sınıf düzeyi vb. değişkenler açısından incelenmiştir.  Araştırma bulgularına göre spor bilimleri eğitimi alan lisans öğrencilerinin eğitim gördükleri bölüm ve spor turizmi ders durumu değişkenlerine göre spor turizmine yönelik tutumları istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Yaş, cinsiyet, spor branşları, gelir düzeyi ve sınıf düzeyleri değişkenlerine göre spor turizmine ilişkin tutumları istatiksel açıdan farklılık göstermektedir. Sonuç olarak; spor bilimleri eğitimi öğrencilerinin spor turizmine ilişkin tutumlarının olumlu ve yüksek olduğu söylenebilir.

Keywords

Abstract

The importance of sports tourism is gradually increasing due to its contributions to the country's economy. This research examines the attitudes of sports science students, who are likely to be in the field of sports tourism, towards sports tourism according to various variables. Quantitative research method was used in the study. To research; A total of 398 students, 166 women and 232 men, studying at the Faculty of Sport Sciences at Düzce University, participated voluntarily. The research data were obtained by applying the questionnaire technique. Attitudes of students towards sports tourism, age, gender, sports branch, income level, class level, etc. analyzed in terms of variables. According to the research findings, the attitudes of undergraduate students studying sports sciences towards sports tourism do not show a statistically significant difference according to the variables of their education and sports tourism course status. Attitudes towards sports tourism differ statistically according to the variables of age, gender, sports branches, income level and class levels. In conclusion; It can be said that the attitudes of sports science education students towards sports tourism are positive and high.

Keywords