Ernst Fuchs Yapıtlarında Düş ve Gerçek Arasında Bir Yanılsama: Büyülü Gerçekçilik

Author :  

Year-Number: 2023-34
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-15 20:22:03.0
Language : Türkçe
Konu : Plastik Sanatlar
Number of pages: 303-316
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada, düşlerin ve gerçekliklerin müphem bir illüzyonu olarak açığa çıkan Büyülü Gerçekçilik (Fantastik Realizm) akımının sanata ve Avusturyalı sanatçı Ernst Fuchs’un eserlerine yansımaları ele alınmaktadır. Özellikle çıkış noktası gerçekler ve gerçek olmayan fantastik unsurların anlamlı birlikteliğine dayanan söz konusu akımın Sürrealizm’den beslendiği bilinse de Rönesans döneminden günümüz sanatına kadar uzanan yüzlerce yıllık süreçte ressamların eserlerinde düşsel öğelere, gizemli metaforik içeriklere rastlanmaktadır. Düşünsel temelleri 19. yüzyılda felsefe ve edebiyat alanında atılan Büyülü Gerçekçilik, sanat alanında ise terim olarak ilk kez 1925 yılında Alman sanat tarihçi ve sanat eleştirmeni Franz Roh tarafından kullanılmıştır. Roh dışavurumcu akımın sonrasında bir kavram olarak, gündelik hayatın gerisinde yer edinen gizemlerin gerçekliklerle olan ilişkiselliğini saptamak için bu akımdan yararlanmıştır. Bu noktada araştırma kapsamında ele alınan sanatçı Ernst Fuchs, fantastik realizm okulunun kurucu üyelerinden olup, gerçekleri gizem ve düş birlikteliğiyle yansıtmakta, eserlerinde dini, mitsel söylencelere yer vermektedir. Yapılan bu çalışma, Ernst Fuchs tarafından büyülü gerçekçilik etkisiyle yaratılan, ütopik ya da distopik dünyanın göstergelerini yansıtan eserlerin çözümlenmesini amaçlamaktadır. Çözümlenen eserlerin analizi doğrultusunda, sanatçının gerçek ve olağanüstü olguları uyumlu bir şekilde bir araya getirerek dinsel öğeleri, örtülü ve istiareli bir anlatımla resmettiği sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

Manifesting itself as a vague illusion of fantasies and realities, Magical Realism movement’s reflections on art and the works of Austrian artist Ernst Fuchs is discussed within this study. Much as it is known that the movement in question, the starting point of which depends particularly on the meaningful togetherness of the unreal fantastic elements and truths, fed upon Surrealism, fantastic elements and mysterious metaphoric contents have been encountered in the works of painters within a period of hundreds of years which stretches from the Renaissance era to our present art. Magical Realism, the intellectual foundations of which were laid in the field of philosophy and literature in the 19th century was first used as a term in 1925 by Frans Roh, a German art historian and art critic. Roh made use of this movement in order to ascertain the relationality of realities with the mysteries which, after the expressionist movement, gained ground as a concept behind daily life. Discussed at this point within the scope of this research, Ernst Fuchs, among the founding members of fantastic realism school, reflects the truths with the marriage of mystery and fantasy and includes religious, mythical legends in his works. The study conducted aims to analyze the works that reflect the indications of the utopic or dystopic world created by Ernst Fuchs with the effect of the magical realism. In line with the breakdown of the works that have been analyzed, it is concluded that the artist, harmoniously banding together the real and extraordinary phenomena, depicted the religious elements with an implicit and metaphoric expression.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics