Orta Çağ Sonrası Batı Kaligrafi Geleneği ve Blackletter Yazı Stilinin Günümüz Tipografi Harf Tasarımlarına Etkisi: Hermann Zapf Örneği

Author:

Year-Number: 2023-34
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-15 20:25:52.0
Language : Türkçe
Konu : Tasarım
Number of pages: 159-181
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yazı, bilginin ve düşüncenin görünür bir biçimidir. Süreç içerisinde bilgiye dönüştürülmüş olan düşüncelerin gücü anlaşılabilmiş, dolayısıyla bilginin aracı konumunda olan yazılı ya da basılı kitaplar da aynı oranda büyük bir önem kazanmıştır. Tarih boyunca yazı stilleri ise sürekli evrilerek zamanın teknik imkânları ve ihtiyaçları doğrultusunda çeşitlilikler göstermiştir. Batı dünyasında mevzubahis yazı stilleri ve elyazmaları özellikle Orta Çağ döneminde kaligrafi geleneği olarak en verimli ve en parlak dönemini yaşamıştır. Bilgiyi kaydetme, kopyalama ve yazma aracı olan yazı ve dolayısıyla el yazmaları için dönüm noktasının Johannes Gutenberg’in (1390-1468) geliştirdiği hareketli hurufat sistemlerinin Avrupa genelinde olmak üzere tamamen yaygınlaşması olduğu söylenebilir. Bu dönem, tipografinin adeta kaligrafi geleneğinin yerini aldığı önemli bir sürecin oluşmasına yol açmıştır. Günümüze bakıldığında birçok tasarımcının, kaligrafi geleneğinin önemli bir parçası olan yazı stillerini yeniden hayata geçirdikleri ve modernleştirerek özgün yazı stilleri tasarladıkları görülmektedir. Özellikle 19. ve 20.yy’da yeniden hayata geçirilen -bir nevi modernleştirilen- yazı stilleri, birçok tasarımcı için başvuru ve ilham kaynağı olmuştur. Bu çalışmada Orta Çağ sonrasında Avrupa genelinde yaygın olarak kullanılan Blackletter yazı stilinin, kaligrafist ve tipografist Hermann Zapf’ın Blackletter tarzlarında yarattığı yazı tasarımlarına yansıması incelenerek Batı kaligrafi geleneğinin günümüz tipografisine yansımasının ortaya konulması amaçlanmaktadır. Makalede nitel araştırma yöntemleri kullanılmış ve beraberinde literatür taraması gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda konuya dair inceleme ve analiz yapılarak ele alınan bu çalışmanın neticelendirilmesine gayret edilmiştir.

Keywords

Abstract

Writing is a visible form of knowledge and thought. The power of thoughts that have been transformed into knowledge has been understood, so written or printed books, which are the means of knowledge, have gained significant importance in the exact parallel. Throughout history, writing styles have evolved continuously and varied in line with the technical possibilities and needs of the time. In the Western world, the writing styles and manuscripts had their heyday as a calligraphy tradition, especially in the Middle Ages. It can be said that the turning point for writing, which is a means of recording, copying, and writing information, and therefore for manuscripts, is the widespread mobile type systems developed by Johannes Gutenberg (1390-1468) throughout Europe and this period led to the evolution of typography into a critical process that almost replaced the calligraphy tradition. Looking at today, it is seen that many designers have revived the writing styles, which are an essential part of the calligraphy tradition, and designed original writing styles by modernizing them. Especially in the 19th and 20th centuries, the writing styles, which were revived - in a way modernized - have been a source of reference and inspiration for many designers. This article aims to reveal the reflection of the Western calligraphy tradition on today's typography by examining the reflection of the Blackletter writing style, which was widely used throughout Europe after the Middle Ages, on the writing designs created in the Blackletter styles of calligraphist and typographer Hermann Zapf. In this article, a literature review was conducted using qualitative research methods, and the study was carried out with examination and analysis.

Keywords