Okul Dışı Müzik Eğitiminin Mental İyi Oluş Üzerindeki Etkisi

Author :  

Year-Number: 2023-34
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-15 20:27:31.0
Language : Türkçe
Konu : Müzik
Number of pages: 247-260
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada, okul dışı müzik eğitiminin mental iyi oluş üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden betimsel yönteme dayalı ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. İlişkisel tarama modeli, içerisinde nicel ve nitel yöntemi birlikte barındıran karma bir modeldir. Araştırmanın çalışma grubunu Ankara ili Çankaya ilçesinde bulunan, devlet ve özel okullarda öğrenim gören ve çalışmaya gönüllü olarak katılan 52 kız, 54 erkek olmak üzere, 15-18 yaş aralığındaki 106 lise öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmanın amacı çerçevesinde Warwick-Edinburg Mental İyi Oluş Ölçeği ile araştırmacı tarafından oluşturulan Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulguların analizinde Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versiyon 24 yazılımı ile; ikili karşılaştırma grupları için Bağımsız Örneklem T Testi kullanılmış; ikiden fazla karşılaştırma grupları için ise Tek Yönlü Varyans Analizi yapılmıştır. Verilerin analizi sonucunda; okul dışı müzik eğitimi alan öğrencilerin, mental iyi oluş düzeylerinin anlamlı düzeyde olumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

In this study, the effect of out-of-school music education on mental well-being was examined. Relational survey model based on descriptive method, one of the quantitative research methods, was used in the research. The relational survey model is a mixed model that includes both quantitative and qualitative methods. The study group of the research consisted of 106 high school students between the ages of 15-18, 52 girls and 54 boys, who were educated in public and private schools and participated in the study voluntarily in the Çankaya district of Ankara. For the purpose of the research, Warwick-Edinburg Mental Well-Being Scale and Personal Information Form created by the researcher were used. In the analysis of the findings obtained in the research, with the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) version 24 software; Independent Sample T-Test was used for pairwise comparison groups; One-Way Analysis of Variance was performed for more than two comparison groups. As a result of the analysis of the data; It was concluded that the mental well-being levels of the students who received music education out of school were significantly positive.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics