Endüstri 4.0’a Geçişte Türkiye’de İnsan Kaynaklarının Analizi: Avrupa Birliği Ülkeleri ile Bir Karşılaştırma

Author:

Year-Number: 2023-35
Yayımlanma Tarihi: 2023-05-29 13:03:10.0
Language : Türkçe
Konu : Avrupa Birliği
Number of pages: 294-313
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, Türkiye’deki insan kaynaklarının Endüstri 4.0 sürecine hazırlığını, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile karlaştırmalı olarak inceler. Dolayısıyla bu çalışmanın amacı; Endüstri 4.0’a geçişte Türkiye’deki insan kaynağının varlığını AB  ile  karşılaştırmalı bir şekilde analiz etmektir. Bu ana amaç dışında makalenin diğer bir amacı, AB ülkelerinin birbirleri karşısındaki göreli performanslarını ortaya koymaktır. Türkiye’nin hazırlık sürecinin AB ülkeleri ile karşılaştırılmasının nedeni, AB’ye aday bir ülke olması ve AB’nin Lizbon Ajandası ve 2020 Stratejisi ile ortaya konulan sanayileşme politikalarını izlemesidir. 12 insan kaynağı göstergesi; eğitim seviyesi, dijital hüner ve internet kullanımı ve istihdam olmak üzere üç grupta toplanmıştır. İstatistiksel veriler, AB’nin İstatistik Ofisi Eurostat’tan alınmıştır. Detaylı insan kaynağı göstergelerine temel bileşenler analizi ve kümeleme analizi uygulanmıştır. Ward’s kümeleme yöntemi kullanılarak dört ayrı küme belirlenmiştir. Türkiye, AB’nin güneyinde yer alan bazı ülkeler ve bazı yeni üyeleri ile bir küme oluşturmaktadır. Türkiye; Hırvatistan, Polonya, İtalya, Yunanistan, Portekiz, Letonya, Bulgaristan, Romanya ve Güney Kıbrıs ile ortak bir küme oluşturmaktadır. Analize dahil edilen her bir değişken için her bir kümeye ait grup ortalamaları hesaplanmış ve Türkiye’yi kapsayan küme genellikle en kötü performansı göstermiştir. Her bir değişken için Türkiye’ye ait veri, dahil olduğu küme ortalamalarının altındadır. Lüksemburg, ele alınan ülkeler arasında insan kaynaklarının varlığı bakımından en iyi performansı göstermiştir. Bilgilerimize göre bu makale, çok sayıda insan kaynağı göstergesinin kullanıldığı, çok değişkenli istatistik analiz yöntemlerinden temel bileşenler analizi ve kümeleme analizlerinin kullanılarak endüstri 4.0’a dönüşüm sürecinde ele alınan ülkelerin performanslarının belirlendiği ilk çalışmadır.

Keywords

Abstract

This study examines the readiness of human resources in Turkey towards Industry 4.0comparatively with the EU (EuropeanUnion) countries. Therefore, theaim of thisstudy is to analyse the availability of human resources in Turkey in comparison with the EU. Another aim of this study is to explore the relative performance of the EU economies with each other. The reason of this comparison is that Turkey is a candidate country and follows the industrial policies, which were generally formulated in Lisbon Agenda and in 2020 Strategy of the EU. 12 human resources indicators are classified under three categories as education level, digitalskillsand internet use, andemployment. Statistical data is obtained from Eurostat, European Statistical Office. Using Ward’sclustering, four main clusters are identified. Principal components and cluster analysis methodologies are employed to detailed human resources indicators.  Turkeyforms a cluster with some countries in the south of the EU andwith some new members of the EU. Croatia, Poland, Italy, Greece, Portugal, Latvia, Bulgaria, Romania, Cyprus and Turkey constitute one cluster. For every variable included in the analysis group averages for every cluster are calculated, and the cluster which contains Turkey generally presents the worst performance. Turkish data for every variable is alsobelowthecluster averages which she belongs. Luxembourg showed the best performance in terms of human resources among the chosen countries. To the best of our knowledge, this article is the first one which presents the relative performance of the countries in transition to Industry 4.0 by using principal components analysis and cluster analysis methodologies of multivariate statistical techniques to detailed human resources indicators for Turkey and the EU members.

Keywords