Son Sınıf Öğrencisi Öğretmen Adaylarının Okullardaki Öğretmenlik Uygulaması Hakkındaki Görüşleri

Author :  

Year-Number: 2023-35
Yayımlanma Tarihi: 2023-06-13 19:40:25.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 333-353
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada Eğitim Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi ve İslami İlimler Fakültesi son sınıf öğrencilerinin aldıkları Öğretmenlik Uygulaması Dersi’nin okullardaki uygulama süreci incelenmiştir. Son sınıf öğrencilerinin Öğretmenlik Uygulaması Dersi için gittikleri okullar, bu okullardaki danışman öğretmenler ve dersler hakkındaki görüşleri ele alınmıştır. Ayrıca, öğrencilerin Öğretmenlik Uygulaması Dersi sürecinde karşılaştıkları sorunlar ve Öğretmenlik Uygulaması Dersi’nin daha verimli olması için önerileri üzerinde durulmuştur. Tarama yöntemi ile yapılan çalışmada 431 gönüllü öğretmen adayı yer almıştır. Araştırmada veriler, araştırmacı tarafından hazırlanan ve 3 bölümden oluşan veri toplama aracı ile toplanmıştır. Uzman görüşleri alınarak son halini alan veri toplama aracı dijital platformda öğrencilere ulaştırılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırmanın sonucunda; uygulama öğrencilerinin öğretmenlik uygulaması ile ilgili olarak olumlu görüşe sahip oldukları görülmektedir. Okul idaresi tarafından güzel bir şekilde karşılandıklarını belirten uygulama öğrencileri, danışman öğretmenleri ile de iletişimlerinin iyi olduğunu belirtmektedir. Öğretmenlik uygulaması için okullara giden uygulama öğrencileri öğretmenlik mesleğine karşı olumlu yönde etkilenmektedir. Öğretmenlik uygulaması için okullara giden öğrenciler bu süreçte bazı sorunlar ile karşılaşmaktadır. Özellikle uygulama dersleri ile fakültedeki derslerin yoğunluğu öğrencilerin performanslarını düşürmektedir. Uygulama öğrencilerinin bir diğer sorunu da uygulama dersinde mazeretsiz devamsızlık hakkının olmamasıdır. Öğretmenlik Uygulaması Dersi için öneri olarak sürecin fakültenin ilk yıllarından itibaren daha yoğun bir şekilde yapılması olarak belirtilmiştir.

Keywords

Abstract

In this study, the application process of the Teaching Practice Course taken by the final year students of the Faculty of Education, Faculty of Sport Sciences and Faculty of Islamic Sciences in schools was examined. The schools that the senior students attended for the Teaching Practice Course, the advisor teachers in these schools and their opinions about the courses were discussed. In addition, the problems encountered by the students during the Teaching Practice Course and their suggestions for making the Teaching Practice Course more efficient are emphasized. In the study conducted with the survey method, 431 volunteer teacher candidates took part. In the research, the data were collected with the data collection tool prepared by the researcher and consisting of 3 parts. The data collection tool, which was finalized by taking expert opinions, was delivered to the students on the digital platform. The obtained data were subjected to content analysis. As a result of the research; it is seen that the practice students have a positive opinion about the teaching practice. The students of the practice, who stated that they met in a nice way by the school administration, also stated that they had good communication with their counselor teachers. Application students who go to schools for teaching practice are positively affected by the teaching profession. Students who go to schools for teaching practice encounter some problems in this process. Especially the application courses and the intensity of the courses in the faculty reduce the performance of the students. Another problem of the practice students is that they do not have the right to be absent without an excuse in the practice course. As a suggestion for the Teaching Practice Course, it was stated that the process should be done more intensively from the first years of the faculty.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics