Samsun'da Yeni Sanayi Bölgelerinin Tarım Alanları ve Jeomorfolojiyle Uyumu

Author :  

Year-Number: 2023-35
Yayımlanma Tarihi: 2023-06-06 10:51:57.0
Language : Türkçe
Konu : Beşeri ve İktisadi coğrafya
Number of pages: 267-293
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Samsun ili Türkiye’nin iki önemli delta ovasına sahip olmakla birlikte, topraklarının büyük bir kısmı dağlık ve engebelidir. İl merkezinin doğusunda Tekkeköy ilçesinde yoğunlaşan sanayi tesisleri Çarşamba Ovası yönünde verimli tarım alanlarını işgal ederek yayılışlarını sürdürmektedir. Bu çalışmada Samsun ilindeki sanayi tesislerinin tek tek ya da OSB olarak kuruluş yeri için seçtikleri arazilerin jeomorfolojik yapı özellikleri ile arazi kullanım kabiliyet sınıflandırmasına göre hangi tür topraklar üzerinde yer aldıkları araştırılmıştır. Samsun ilinin ve sanayi tesislerinin CBS ortamında yüzey ve yoğunluk analizleri yapılmış, buna göre; Samsun ilindeki mevcut fabrikalar, kuruluş aşamasında olup inşaatı devam edenler ve henüz proje safhasında olan sanayi tesislerinin mekânsal dağılımları belirlenmiştir.  Elde edilen bulgulara göre; Samsun il merkezinde yer alan sanayi tesisleri ve OSB’lerin çoğunlukla birinci sınıf tarım arazileri üzerinde oldukları ve özellikle Çarşamba Ovası’na doğru gelişim gösterdikleri tespit edilmiştir. Alternatif sanayi alanları gösterilen Havza, Kavak ve Bafra OSB’lerin ise tarım dışı alanlar üzerine kuruldukları görülmüştür. Böylece sanayinin il genelinde dengeli bir dağılım göstermesi beklenirken yeni OSB’ler için, daha önce tarımsal sit alanı ilan edilmiş bulunan Çarşamba Ovası’nın gündeme gelmesi ve bu yönde yapılan çalışmalar endişe verici olarak değerlendirilmiştir.

Keywords

Abstract

Samsun province, located in the Black Sea Region, has two important delta plains in Turkey, but most of its lands are mountainous and rugged. Industrial facilities are concentrated in Tekkeköy district, east of the urban. These facilities continue their by occupying fertile agricultural areas in the direction of Çarşamba Plain. In this study, the geomorphological characteristics of the lands selected for the location of the industrial facilities have been investigated as one by one or an organized industrial zone in Samsun. In this research, the surface and density analyzes of the Samsun province and industrial plants have been made on Geography Information Systems. According to this, the spatial distribution of industrial facilities has been determined. These are the existing factories in Samsun, those under construction and those at the project stage. According to the result obtained, Industrial facilities and organized industrial zones are mostly on first class agricultural lands in the urban of Samsun. It has been determined that they especially developed towards Çarşamba Plain. Organized industrial zones of Havza, Kavak and Bafra, which are alternative industrial areas, have been built on non-agricultural areas.  Thus, it was expected that the industry would show a balanced distribution throughout the province. However for the new OIZs, the agenda of the Çarşamba Plain, which was previously declared an agricultural site area, and the studies carried out in this direction were considered as worrying.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics