Gemi Acentelerini Konu Alan Ulusal Literatürdeki Çalışmaların Analizi

Author :  

Year-Number: 2023-35
Yayımlanma Tarihi: 2023-06-13 19:42:21.0
Language : Türkçe
Konu : Yönetim ve Strateji
Number of pages: 673-716
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı ulusal literatürde yer alan gemi acenteleri ile ilgili hazırlanmış makale ve tezlerin bibliyometrik ve içerik analizini yapmaktır. Bu amaca yönelik olarak “Google akademik, Yüksek Öğrenim Kurulu Başkanlığı (YÖK) Tez Merkezi ve TR Dizin ULAKBİM veri tabanlarında; “gemi acentesi”, “gemi acenteliği” ve “gemi acenteleri” anahtar kelimeleri ile yapılan taramalar sonucunda Google akademik veri tabanından elde edilen 36 makale, 20 yüksek lisans ve 8 doktora tezi olmak üzere toplam 64 yayın, YÖK Tez Merkezi veri tabanında yapılan tarama neticesinde elde edilen 3 doktora tezi ile 13 yüksek lisans tezi olmak üzere toplam 16 lisansüstü tez, TR Dizin ULAKBİM veri tabanında yapılan tarama neticesinde ulaşılan 13 makale olmak üzere toplam 49 makale, 33 yüksek lisans tezi ve 11 doktora tezi olmak üzere toplam 93 bilimsel eser bibliyometrik ve içerik analizi yöntemleri ile analiz edilerek değerlendirilmiştir. Tarama sonucu elde edilen her bir çalışma Microsoft Excel programında oluşturulan “Çalışma Sınıflama Formu” kullanılarak içerik analizine tabi tutularak grafik, tablo ve şekiller ile çalışmada bulgular bölümünde gösterilmiştir. Elde edilen verilere göre, gemi acentelerini konu alan çalışmaların önemli bir bölümü tek yazarlı olarak yapıldığı anlaşılmaktadır. Veri toplama tekniği olarak ise ağırlıklı oranda anket ile literatür taraması kullanıldığı, araştırma desenlerinin bu doğrultuda nitel ağırlıkta olduğu ve karma desenlerin ise alanda oldukça sınırlı olduğu anlaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to make bibliometric and content analysis of articles and theses about shipping agencies in the national literature. For this purpose, “Google academic, Higher Education Board Presidency (YÖK) Thesis Center and TR Index ULAKBİM databases; As a result of the searches made with the keywords "shipping agency", "shipping agency" and "shipping agencies", a total of 64 publications, 36 articles, 20 master's and 8 doctoral theses, obtained from Google academic database, YÖK Thesis Center data a total of 16 postgraduate theses, including 3 doctoral theses and 13 master's theses, obtained as a result of the search made on the database, a total of 49 articles, 13 of which were reached as a result of the search made in the TR Index ULAKBİM database, 33 master's theses and 11 A total of 93 scientific works, including doctoral theses, were analyzed and evaluated with bibliometric and content analysis methods. Each study obtained as a result of the scanning was subjected to content analysis using the “Study Classification Form” created in the Microsoft Excel program and shown in the findings section of the study with graphics, tables and figures. According to the data obtained, it is understood that a significant part of the studies on shipping agencies were conducted with a single author. As the data collection technique, it was understood that the survey and literature review were used predominantly, the research designs were qualitative in this direction, and the mixed designs were quite limited in the field.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics