Psikolojik Esneklik İle İlgili Hazırlanan Tezlerin Bibliyometrik Analiz Yöntemiyle İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2023-35
Yayımlanma Tarihi: 2023-06-06 10:53:18.0
Language : Türkçe
Konu : Uygulamalı Psikoloji
Number of pages: 451-485
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bireylerin yaşamlarında iyi oluş kavramına sahip olmaları önemlidir. Fakat bu süreçte kişiler çeşitli olumsuzluklarla karşılaşmaktadırlar. Bu güçlükler ile başa çıkmak için değişime direnci azaltarak, farklı şartlara uyum sağlamak gerekmektedir. Bu noktada değişen çevresel koşullara uyum gösteren kişilik özelliklerinin oluşumunda psikolojik esneklik kavramının önemine dikkat çekilmektedir.  Son yıllarda psikolojik esneklik olgusunun yaygınlaştığı gözlenmektedir. Bu çalışmada, Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi, veri tabanında yer alan "Psikolojik Esneklik" ile ilgili hazırlanan lisansüstü tezlerin bibliyometrik analizi yapılmıştır. Araştırmada psikolojik esneklik üzerine yazılmış olan tezler yıl, tez türü, danışman unvanı, üniversite adı-il, enstitü, üniversite türü,  anabilim dalı, konu, sayfa sayısı, örneklem grubu ve anahtar kelime gibi değişkenler ele alınarak bibliyografik açıdan incelenmiştir. Araştırma sonuçlarında psikolojik esneklik konusundaki tezlerde 2022 yılında büyük bir artış olduğu ve tezlerin en çok İstanbul'daki üniversitelerde yazıldığı bulunmuştur. Tez türü olarak yüksek lisans tezlerinin sayısı en yüksek oranda olduğu ölçülmüştür. Tez danışmanlarının unvanlarının büyük ölçüde Doktor Öğretim Üyesi olduğu görülmüştür. Tezlerin "Kabul ve Kararlılık Terapisi", "yaşam doyumu", "psikolojik katılık" anahtar sözcükleri ile psikoloji konusunda yapıldığı saptanmıştır. Analizlerin sonucunda tezlerin çeşitli özellikleri belirlenerek bir profil oluşturulmuştur. Bu profile göre, psikolojik esneklik konusunda yapılan lisansüstü tezlerin sayılarında yükselme olduğu görülmektedir. Bu bağlamda, elde edilen bulguların psikolojik esneklik konusunda araştırma yapmak isteyen kişilere rehberlik etmesi amaçlanmaktadır.

Keywords

Abstract

It is important for individuals to have the concept of well-being in their lives. However, in this process, people face various negativities. In order to cope with these difficulties, it is necessary to adapt to different conditions by reducing the resistance to change. At this point, attention is drawn to the importance of the concept of psychological flexibility in the formation of personality traits that adapt to changing environmental conditions. It has been observed that the phenomenon of psychological flexibility has become widespread in recent years. In this study, bibliometric analysis of graduate theses prepared on "Psychological Flexibility" in the database of the National Thesis Center of the Council of Higher Education was performed. In the research, theses written on psychological flexibility were examined bibliographically by considering variables such as year, type of thesis, title of supevisor, university name-city, institute, type of university, department, subject, number of pages, sample group and keywords. In the results of the research, it was found that there was a great increase in the theses on psychological flexibility in 2022 and the theses were mostly written in universities in Istanbul. It has been measured that the number of master's theses as the type of thesis is at the highest rate. It has been seen that the titles of thesis supervisors are mostly Assistant Professors. It was determined that the theses were made on psychology with the keywords "Acceptance and Commitment Therapy", "life satisfaction", "psychological inflexibility". As a result of the analyzes, various features of the theses were determined and a profile was created. According to this profile, it is seen that there is an increase in the number of postgraduate theses on psychological flexibility. In this context, it is aimed that the findings obtained will guide people who want to do research on psychological flexibility.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics