Türkiye’de Çocuk İşçiliği Konusunda Yazılmış Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2023-35
Yayımlanma Tarihi: 2023-06-13 19:44:45.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyal Hizmet
Number of pages: 81-103
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çocuk işçiliği; ekonomik, sosyal, psikolojik, hukuksal açıdan ele alınması gereken çok boyutlu ve önemli bir konudur. Bu çalışmada, ülkemizde çocuk işçiliği alanında yazılmış lisansüstü tezlerin bütünsel bir biçimde ele alınması ve çeşitli açılardan incelemesi amacı ile çocuk işçiliği konusunda yazılmış lisansüstü tezlerin bibliyometrik analizinin yapılmıştır. Bu kapsamda “çocuk işçiliği”, “çalışan çocuk”, “çocuk emeği”, “çocuk istihdamı”, “çocuk işgücü”, “çalıştırılan çocuk” anahtar kelimeleri kullanılarak ülkemizde çocuk işçiliği konusunda yazılmış YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanında kayıtlı ve erişime açık olan 193 lisansüstü tez belirlenmiş; belirlenen tezler sayısı, yılı, üniversitesi, anabilim dalı, türü, dili, araştırma yöntemi ve araştırmanın yapıldığı bölge değişkenlerine göre incelenmiştir. Çocuk işçiliği ile ilgili 1992-2022 yılları arasında 163 yüksek lisans, 22 doktora, 8 uzmanlık tezi yazıldığı belirlenmiştir. Bu konuda yazılan lisansüstü tez sayısının yıllara göre giderek arttığı belirlenmiştir. Konu hakkında 61 farklı üniversitede ve 51 farklı anabilim dalında çalışma yapıldığı görülmektedir. Tezlerin anabilim dallarına göre dağılımı ele alındığında 40 tez ile çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkilileri anabilim dalının çocuk işçiliğine yönelik en fazla çalışma yapılan alan olduğu dikkat çekmektedir. Bu anabilim dalını sosyal hizmet ve sosyoloji anabilim dalları takip etmektedir.  Yapılan lisansüstü çalışmalarda uygulama alanı olarak en çok İstanbul ilinin tercih edildiği sonucu ortaya çıkmıştır. Tezlerin %90,2 oranında Türkçe yazıldığı belirlenmiştir. Tezlerin %56`sında nitel araştırma yöntemleri, 39,4`ünde nicel araştırma yöntemleri, %4,7 oranında nitel ve nicel olmak üzere karma araştırma yöntemleri kullanılmıştır.

Keywords

Abstract

Child labor; economic, social, psychological, legal perspective is a multidimensional and important issue that needs to be addressed. A bibliometric analysis of the postgraduate theses written on child labor was made for the purpose of this situation, the holistic handling of the postgraduate theses registered in the field of child labor and the examination from various perspectives. In these places, the keywords "child labor", "child working", "child labor", "child employment", "child protection", "child working" are written about child labor, which are registered and accessible in the data repository of YOK National Thesis Center. 193 graduate theses were identified; the number of theses determined varies according to the variables of the year, university, department, type, language, research method and the region where it moves. It is aimed to write 163 master's, 22 doctorate, 8 document theses on child labor between 1992-2022. Seen increasingly over the years according to graduate theses on the child labor issue. It is seen that studies have been carried out on the subject in 61 different universities and 51 different departments. It is noteworthy that the division of labor economics and industrial relations is the field with the most studies on child labor, with 40 theses according to the distribution of theses. This department is followed by social work and sociology departments. It was concluded that the province of Istanbul was preferred the most as the postgraduate usage area. It was determined that 90.2% of the theses were written in Turkish. Qualitative research methods were used in 56% of theses, quantitative research methods were used in 39.4%, and mixed research methods were used in 4.7%.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics