Türkiye’de İntihar Vakalarının Üç Yönlü Varyans Analizi ile Değerlendirilmesi

Author :  

Year-Number: 2023-37
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-06 21:01:33.0
Language : Türkçe
Konu : Biyoistatistik
Number of pages: 86-106
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bireyin, hayatına istemli olarak son vermesi olarak tanımlanan intihar önemli halk sağlığı sorunlarından birisidir. Dünya sağlık örgütüne göre, her yıl 700000’den fazla insan intihar nedeniyle ölmektedir. İntihar sebepleri, ilgili ülkelerin kültürel, ekonomik, dinî ve sosyal etkenlerine göre farklılık göstermektedir. Bu bilgiler doğrultusunda, çalışmada 2002-2019 yılları arasına ait Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı intihar istatistikleri kullanılarak Türkiye’de intihar sayıları ortalamasının cinsiyet, yaş ve intihar nedenlerine göre farlılık gösterip göstermediği araştırılmıştır. Sonuçlar üç yönlü varyans analizi kullanılarak elde edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre cinsiyet, yaş ve intihar nedenine göre intihar sayısı ortalamaları arasında fark olduğu görülmektedir. Ayrıca faktörlerin ikili etkileşimleri (cinsiyet-yaş, cinsiyet-intihar nedeni, yaş-intihar nedeni) ve faktörlerin üçlü etkileşimi (cinsiyet-yaş-intihar nedeni) intihar sayıları ortalamaları arasında farka neden olmaktadır.

Keywords

Abstract

Suicide, which is defined as the voluntary ending of one's life, is one of the important public health problems. According to the World Health Organization, more than 700000 people die each year from suicide. The reasons for suicide differ according to the cultural, economic, religious and social factors of the countries concerned. In line with this information, in this study, it was investigated whether the average number of suicides in Turkey differs according to gender, age, and causes of suicide by using the suicide statistics published by the Turkish Statistical Institute (TUIK) for the years 2002-2019. Results were obtained using a three-way analysis of variance. According to the findings, it is seen that there is a difference between the average number of suicides according to gender, age, and the reason for suicide. In addition, bilateral interactions of factors (gender-age, gender-suicide reason, age-suicide reason) and triple interaction of factors (gender-age-suicide cause) cause difference between the average number of suicides.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics