Pandeminin Yüz Yüze Eğitimde Öğrenci Davranışlarına Etkisine İlişkin Öğrenci Görüşleri

Author:

Year-Number: 2023-36
Number of pages: 521-539
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Eğitim ve öğretimden uzak kalınan zaman dilimlerinden sonra sınıf ortamına dönen öğrencilerde çeşitli davranış değişiklikleri gözlemlenebilir. Pandemi dönemi, öğrencilerin eve kapanmak zorunda oldukları, eğitimlerin online devam ettiği bir dönem olarak tüm dünyada etkisini gösterdi. Eğitim öğretimin devam etmesi için çeşitli tedbirler alınmış olmasına rağmen yine de bu dönemde eğitimde aksamalar baş göstermektedir.  Bu dönem, elbette ki ilerleyen zaman dilimlerinde öğrenciler üzerinde çeşitli olumsuz özellikler de ortaya çıkarabilecek etkilere sahiptir. Dolayısıyla online eğitimin daha sonra yüz yüze eğitime geçildikten sonra ne tür etkilerinin olduğu araştırma konusudur. Bu araştırma, pandemi dönemi boyunca evden online olarak derse katılım gösteren ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin yeniden sınıf ortamında yüz yüze eğitime geçtikten sonra okula uyum, ödev yapma alışkanlıkları ve sınıf içi iletişimde ne tür değişim yaşamış olabileceklerine yönelik öğrencilerin görüşlerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim deseni kullanılmıştır. Bu araştırmanın çalışma grubu, amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örneklemesi ile belirlenmiştir. Araştırmanın veri toplama aracı, araştırmacılar tarafından oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formudur. Yapılan analizlerde katılımcı görüşlerine göre  pandemi döneminden sonra sınıf ortamında çeşitli  uyum problemleri yaşadıkları, ödev yapma alışkanlığında farklılık olmadığı gibi sonuçlara ulaşılmıştır. Öğrencilerin pandemi sürecinde akranlarından ve öğretmenlerinden uzak kalması sebebiyle özlemlerinin ve sevgilerinin arttığı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Various behavioural changes can be observed in students who return to the classroom environment after periods of time away from education and training. The pandemic period showed its effect all over the world as a period when students had to stay at home and education continued online. Although various measures have been taken to continue education, there are still disruptions in education during this period.   This period, of course, has effects that can reveal various negative features on students in the future. The pandemic period was also a period of time when students tried to continue teaching online and stayed away from the classroom environment. Therefore, what kind of effects online education has after the transition to face-to-face education is the subject of research. This study aims to reveal students' views on what kind of changes they may have experienced in school adaptation, homework habits, and classroom communication after primary school 3rd and 4th grade students who attended classes online from home during the pandemic period switched back to face-to-face education in the classroom environment. In the study, phenomenological design, one of the qualitative research methods, was used. The study group of this research was determined by maximum diversity sampling, one of the purposeful sampling methods. The data collection tool of the study is a semi-structured interview form created by the researchers. According to the analyses, it was concluded that the participants had various adaptation problems in the classroom environment after the pandemic period and that there was no difference in homework habits. It was concluded that students' longing and love increased due to being away from their peers and teachers during the pandemic process.

Keywords