Öğretmenlerin İşe Yabancılaşma Algılarının Cinsiyet Değişkenine Göre İncelenmesi: Bir Meta-Analiz Çalışması

Author:

Year-Number: 2023-37
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-13 09:50:04.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 185-211
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin işe yabancılaşma algılarını etkileyen cinsiyet değişkeninin meta-analiz yöntemiyle etki büyüklüğünü ortaya koymaktır. Araştırma konusu ile ilgili olarak verilerin toplanmasında; YÖK Ulusal Tez Merkezi, YÖK Akademik, Dergi Park Akademik, Google Akademik, Ondokuzmayıs Üniversitesi Kütüphanesi, ULAKBİLİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi)  veri tabanları kullanılmıştır. Türkiye’de öğretmenlerin işe yabancılaşma algılarını konu alan ve meta analize dâhil edilme kriterlerine uygun olarak cinsiyet değişkeni için 50 yüksek lisans tezi, doktora tezi ve makale çalışma kapsamına dâhil edilmiştir. Yapılan çalışmalar içerisinde toplam örneklem sayısı cinsiyet değişkeni için 19356’dir. Bu sayının 10251 tanesi kadın ve 9105 tanesini de erkek öğretmenler oluşturmaktadır. Bu çalışmada, araştırma sonuçlarını sentezleme yöntemleri olarak bilinen meta-analiz yöntemi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda; cinsiyet değişkenine göre yapılan analizde rastgele etkiler (d= -0,10) modeline göre istatistiksel olarak önemsiz düzeyde düşük bir etki büyüklüğü belirlenmiştir. Bu etki büyüklüğü değerleri, erkek öğretmenlerin işe yabancılaşma algılarının kadın öğretmenlere göre daha yüksek olduğunu göstermiştir. Yapılan moderatör analizi sonucunda, öğretim kademesine (p=0,01), kullanılan ölçeğe (0,00) ve araştırmacının cinsiyetine (p=0,007) göre çalışmaların etki büyüklüklerinin farklılaştığı tespit edilmiştir. Branş (0,07), yayın türü (p=0,95) ve araştırmanın yapıldığı bölgeler (p=0,41) moderatörlerine göre çalışmaların etki büyüklüklerinin farklılaşmadığı belirlenmiştir. Ayrıca son yıllarda kadın öğretmenlerin işe yabancılaşma algılarının arttığı tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to reveal the effect size of the gender variable, which affects teachers' perceptions of work alienation, using the meta-analysis method. In the collection of data related to the research subject; The databases of YÖK Thesis Center, Journal Park Academic, Google Academic, Ondokuzmayıs University Library, ULAKBILIM (National Academic Network and Information Center) were scanned. In accordance with the inclusion criteria of the meta-analysis, which is about teachers' perceptions of work alienation in Turkey; for the gender variable 50 master's thesis, Phd thesis and article work were included in the study.  Among the studies, the total number of samples for the gender variable is 19356. In this study, the meta-analysis method, known as the methods of synthesizing research results, was used.  In the results of working;  in the analysis made according to the gender variable, a statistically insignificantly low effect size was determined compared to the random effects (d= -0.10) model.  These effect size values showed that male teachers' perceptions of work alienation were higher than female teachers.  It was determined that the effect sizes of the studies did not differ according to the moderators of the branch (0.07), the type of publication (p=0.95) and the regions where the research was conducted (p=0.41).  In addition, it has been found that the perceptions of alienation of female teachers to work have increased in recent years.

Keywords