Görsel Uyaranın Türü ve Sayısının Beyin Fırtınasında Yaratıcılığa Etkisi

Author:

Year-Number: 2023-36
Number of pages: 47-69
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yaratıcı düşünme son zamanlarda en önemli konulardan biri haline gelmiştir. Yaratıcı düşünme yoluyla yeni ürünler ortaya koymada birçok teknik kullanılmaktadır. Bu tekniklerden en önemlilerinden olan ve yaygın olarak da kullanılanı ise beyin fırtınası olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada beyin fırtınası tekniği kullanılarak iki deney gerçekleştirilmiştir. İki deneysel çalışma ile görsel uyaranların orijinalliğinin ve sayısının bireysel beyin fırtınası performansı üzerindeki ve dolayısıyla yaratıcılık üzerindeki etkileri incelenmiştir. Deney 1'de bulgular, çok sayıda görsel uyaranın düşünce üretimini artırdığını göstermiştir. Orijinal görsel uyaran koşulundaki katılımcılar, sıradan görsel uyaran koşulundaki katılımcılara kıyasla daha fazla esnek düşünceler üretmiştir. Deney 2'de, orijinal görsel uyaranlar sadece tek bir açıdan değil, aynı zamanda görsel olarak daha yaratıcı ve daha heterojen görsel uyaranlardan (örneğin, bir yarım araba şeklinde salıncak) seçilmiştir. Aynı zamanda uyaran sayılarında da değişikliğe gidilmiş ve tek bir görsel uyaranın etkisi de incelenmiştir. Katılımcılar, bu görselleri, ilk deneydeki görsellere göre daha yaratıcı, canlı, ilginç, kullanışlı, dikkat çekici ve eğlenceli bulduklarını belirtmişlerdir. Orijinal uyaran koşulundaki ve çok sayıda uyaran koşulundaki katılımcılar diğerlerine göre daha özgün düşünceler üretmiş ve yapılan aracılık analizine göre bunu esnek düşünme yoluyla gerçekleştirdikleri tespit edilmiştir. Her iki deneyin bulguları, Bilişsel Uyarılma Yaklaşımı ve Çağrışımsal Bellekte Düşünce Arama Modeli’ne görsel uyaranların özelliklerine yönelik açıklamalar da eklenerek tartışılmıştır.

Keywords

Abstract

Creative thinking has recently become one of the most important issues. Many techniques are used to introduce new products through creative thinking. Brainstorming is one of the most important and widely used techniques. In this study, two experiments were carried out using the brainstorming technique. Two experimental studies examined the effects of the originality and number of visual stimuli on individual brainstorming performance and thus on creativity. In Experiment 1, the findings showed that multiple visual stimuli increased idea generation. Participants in the original visual stimulus condition produced more flexible ideas than participants in the ordinary visual stimulus condition. In Experiment 2, the original visual stimuli were selected not only from a single angle, but also from the more visually creative and more heterogeneous visual stimuli (for example, swing in the shape of a half-car). At the same time, the number of stimuli was changed and the effect of a single visual stimulus was also examined. Participants stated that they found these images more creative, lively, interesting, useful, remarkable and entertaining compared to the images in the first experiment. Participants in the original stimulus condition and multiple stimulus conditions produced more original ideas than the others, and according to the mediation analysis, it was determined that they realized this through flexible thinking. The findings of both experiments were discussed by adding explanations about the characteristics of visual stimuli to the Cognitive Stimulation Approach and the Search for Ideas in Associative Memory.

Keywords