Ravzatü’l-Uşşak ile Kelile ve Dimne’deki Bazı Minyatürlerde Suda Yansıma Örneklerinin İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2023-36
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-06 21:21:11.0
Language : Türkçe
Konu : Geleneksel Türk Sanatları
Number of pages: 241-261
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sanat yapıtlarında aynada ve suda yansıyan görüntülerin tasvir edilmesi, estetik anlamda önemli bir yere sahiptir. Sudaki yansıma veya akis geçmişten günümüze sanatçıların eserlerine ilham kaynağı olmakta, izleyiciye de farklı bir bakış açısı kazandırmaktadır. Bir cismin parlak bir yüzeyde yansıması özellikle manzara resimleriyle suda yansıma olarak karşımıza çıkmaktadır. Tuvallerdeki manzara resimlerinde görülen sudaki yansıma tasvirlerinin, minyatürlerde de kullanılmış olması ilgi çekicidir. Çalışmanın amacı, minyatürlerde yer alan suda yansımanın kullanıldığı örneklerin incelenmesidir. Araştırma sorusu, minyatürlerde suda yansımanın nasıl kullanıldığıdır. Bu araştırmanın yöntemi, nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi ve görsel araştırma yöntemidir. Çalışmada, durgun ve dalgalı sudaki yansıma hali fotoğraflarla, şemalarla gösterilmektedir. Ardından batı sanatında ve minyatürde, suda yansımanın kullanımı örnek görsellerle açıklanmaktadır. Çalışma kapsamında görsel araştırma yöntemi kullanılarak minyatürlerde suda yansıma görünümleri incelenmiştir. “Havuzdaki aksine bakan genç hanım” Ravzatü’l-Uşşak’taki bir nüsha, Kelile ve Dimne’de on üç nüshadır. Kelile ve Dimne hakkında çok sayıda nüsha olmakla birlikte, çalışma on üç minyatür ile sınırlıdır. Bulgulara dayanılarak elde edilen sonuçlara göre Ravzatü’l-Uşşak’taki yer alan havuzdaki aksine bakan genç hanım minyatüründe gerçekçi, batı sanatında yer alan manzara resimlerinde olduğu gibi gözlemci bir bakış açısıyla ele alındığını söylemek mümkündür. Kelile ve Dimne nüshalarında ise suda yansımanın hem gerçekçi hem de temsili anlatımla kullanıldığı ortaya konmaktadır. Bu çalışmanın literatüre katkısı ise suda yansımanın minyatürlerde nasıl kullanıldığının örneklerle açıklanmasıdır.

Keywords

Abstract

The depiction of the images reflected in the mirror and in the water in works of art has an important place in terms of aesthetics. The reflection in the water has been a source of inspiration for the works of artists from the past to the present and gives the audience a different perspective. The reflection of an object on a shiny surface appears as a reflection in water, especially in landscape paintings. It is interesting that the depictions of reflection in water seen in landscape paintings on canvases are also used in miniature. The aim of the study is to examine the examples in which water reflection is used in miniatures. The research question is how to use reflection in water in miniatures. The method of this research is document analysis and visual research method from qualitative research methods. In the study, the reflection state in still and wavy water is shown with photographs and diagrams. Then, the use of reflection in water in western art and miniature is explained with sample images. Within the scope of the study, the reflections of the miniatures in the water were examined using the visual research method. Within the scope of the study, the reflections of the miniatures in the water were examined by using the visual research method. One copy in Rawda al- Ushshaq, "The young lady who looks at the opposite in the pool”, is thirteen copies in Kalila and Dimna. Although there are many copies of Kalila and Dimna, the study is limited to thirteen miniatures. According to the results obtained based on the findings, it is possible to say that the young lady looking at the pool in Rawda al- Ushshaq is realistic in the miniature, and it is handled from an observant point of view, as in the landscape paintings in western art. In the Kelile and Dimna copies, it is revealed that the reflection in the water is used with both a realistic and representative expression. The contribution of this study to the literature is to explain with examples how the reflection in water is used in miniatures.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics