Erken Çocukluk Eğitimi ve Medya Okuryazarlığı Üzerine Yapılmış Çalışmalar: Türkiye Örneği

Author :  

Year-Number: 2023-36
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-21 11:52:19.0
Language : Türkçe
Konu : Temel Eğitim
Number of pages: 438-458
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de erken çocukluk eğitimi ve medya okuryazarlığı üzerine yazılmış makaleleri incelemektir. Bu araştırmada nitel araştırma desenlerinden doküman analizi kullanılmıştır. Google akademik üzerinden ilgili sözcük öbekleri yazılarak ulaşılan 16 makale bu çalışmanın dokümanlarını oluşturmuştur. Alan yazından yararlanılarak oluşturulan makale analiz formu kullanılarak ulaşılan makaleler incelenmiştir. Makaleler içerik analizi aracılığıyla yıllara, amaçlara, araştırma yöntemlerine, veri toplama araçlarına, örnekleme ve veri analiz yöntemlerine göre incelenmiştir. Elde edilen bulgular frekans ve yüzde kullanılarak tablolar halinde sunulmuştur. Veri analizinden elde edilen bulgulara göre en çok yayın 2023 yılında yapılmıştır. Bunun yanı sıra en çok bireylerin medya okuryazarlığı seviyelerini tespit etmek amacıyla araştırmaların yapıldığı görülmüştür. Makalelerde en çok nitel araştırma yönteminin kullanıldığı ve bu yöntemde de dokümanlar ve yarı yapılandırılmış sorulardan oluşan görüşmeler yoluyla veri toplandığı tespit edilmiştir. Ayrıca, araştırmalarda en çok öğretmenlerle çalışıldığı bulunmuştur. Verilerin analizinde ise en çok kestirimsel analiz türlerinin tercih edildiği görülmüştür.

Keywords

Abstract

This study aims to examine articles on early childhood education and media literacy in Türkiye. Document analysis, one of the qualitative research designs, was used. This study's documents were 16 articles that were reached using related phrases through Google Scholar. The papers were examined via article analysis form, which was prepared based on a literature review. The articles were investigated by content analysis regarding the year, aims, research designs, data collection tools, sample, and data analysis. The results were presented as tables with frequency and percentage. Based on data analysis, the highest number of articles was published in 2023. In addition, the study's most declared aim was to determine individuals' media literacy levels. Furthermore, the articles' most used research design was qualitative. Documents and semi-structured interviews were the most used data collection tools of qualitative research design. Also, teachers were the sample /participants of the articles. When it comes to data analysis, it was seen that the most preferred data analysis methods were predictive statistics.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics