Algılanan Aşırı İş Yükü Üzerine Bibliyometrik Analiz

Author:

Year-Number: 2023-36
Number of pages: 197-207
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İş yükü, çalışanın gününün hatta ömrünün önemli bir kısmını geçirdiği iş yerinde kendisine verilen görev ve sorumluluklara yönelik algısını ifade etmektedir. Çalışanın algıladığı iş yükünün olumlu ya da olumsuz olmasının çalışanın hem özel yaşantısı hem de iş yerindeki davranışları üzerinde etkili olduğu bilinmektedir. Bu bağlamda algılanan aşırı iş yükü üzerinde önemle durulması gereken konulardan biridir. Bu araştırmada 1981’den günümüze kadar algılanan aşırı iş yükü üzerine yapılan araştırmaların bibliyometrik analizinin yapılarak incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Web of Science veri tabanı üzerinde yer alan 951 araştırma makalesi VOSviewer programı aracılığıyla analize tabi tutulmuştur. Ulaşılan sonuçlar, algılanan aşırı iş yükü üzerine yapılan çalışmaların 2021 yılında zirveye ulaştığı, kavramın en çok çalışıldığı ülkenin Amerika Birleşik Devletleri ve en üretken kurumun Univ of Melbourne olduğunu göstermektedir. Araştırma, aşırı iş yükü kavramının ilişkilendirildiği konular üzerine önemli bilgiler sunmaktadır. Algılanan aşırı iş yükü kavramının Covid-19, stres, tükenmişlik, hemşirelik, hemşire, pandemi ve hasta güvenliği kavramları ile kullanıldığı belirlenmiştir. 2020 yılı ve sonrası için Covid-19, pandemi, tükenmişlik ve hekimler algılanan aşırı iş yükü kavramı ile ilişkilendirilmiştir. Bibliyometrik analiz ve görsel haritalama tekniği ile ulaşılan sonuçlar, aşırı iş yükünün özellikle sağlık sektörü ve sağlık çalışanları üzerinde değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir. Araştırma, literatürdeki genel eğilimi sunması ve gelecek araştırmacılara yol göstermesi açısından önemlidir.

Keywords

Abstract

Workload refers to the employee's perception of the duties and responsibilities assigned to him at the workplace, where he spends a significant part of his day or even his life. It is known that whether the employee's perceived workload is positive or negative has an impact on both his private life and his behavior at work. In this context, the perceived excessive workload is one of the issues that should be emphasized. In this study, it is aimed to analyze the studies on perceived overwork from 1981 to the present by making a bibliometric analysis. For this purpose, 951 research articles on the Web of Science database were analyzed through the VOSviewer program. The results show that the studies on perceived overburden peaked in 2021, the United States of America, where the concept was most studied, and the Univ of Melbourne was the most productive institution. The research provides important information on the issues associated with the concept of excessive workload. It has been determined that the concept of perceived excessive workload is used with the concepts of Covid-19, stress, burnout, nursing, nurse, pandemic and patient safety. For 2020 and beyond, Covid-19, pandemic, burnout, physicians have been associated with the concept of perceived overload. The results obtained with bibliometric analysis and visual mapping technique show that excessive workload should be evaluated especially on the health sector and health workers. The research is important in terms of presenting the general trend in the literature and guiding future researchers.

Keywords