Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Çarpanlar-Katlar ile Veri Analizi Konularındaki Başarı Düzeylerinin İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2023-37
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-13 09:53:35.0
Language : Türkçe
Konu : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Number of pages: 408-421
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı ilköğretim 8.sınıf öğrencilerinin çarpanlar ve katlar ile veri analizi konularının başarı düzeylerini karşılaştırmaktır. Bu araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden Betimsel Tarama yöntemi kullanılarak öğrencilerden kesitsel model aracılığıyla veriler toplanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunan bir ildeki bir devlet okulundan öğrenim gören 379 sekizinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak için Çarpanlar ve Katlar ile Veri Analizi konularını kapsayan problemlerden oluşan bir başarı testi uygulanmıştır. Başarı testinde Bloom taksonomisinin bilişsel süreç basamakları dikkate alınarak 5 tane çarpanlar ve katlar konusu ve 5 tane veri analizi sorusu olmak üzere toplam 10 tane problem yer almıştır. Hazırlanan veri toplama aracı matematik eğitimi alanında lisansüstü eğitim yapan veya öğretim üyesi olarak çalışan toplam 10 araştırmacıdan uzman görüşü alınmıştır. Veri toplama aracındaki problemler doğru yanlış, açık uçlu ve çoktan seçmeli sorulardan oluşmaktadır. Soruların güvenirliği Cronbach Alpha Katsayısı yöntemiyle hesaplanmış ve 0,799 olarak bulunmuştur. Araştırmada değişkenler arasındaki ilişkiler t testi, frekans, korelasyon teknikleri ile analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda alt öğrenme alanı veri analizi konusuna göre daha fazla olan çarpanlar ve katlar konusunda öğrencilerin daha başarılı olduğu veri analizi konusunda öğrencilerin eksikliklerinin olduğu ve bunların geliştirilmesi gerektiği katılımcılar arasında cinsiyet bakımından anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür.

Keywords

Abstract

The purpose of this research is to examine the level of using the mathematical language of 8th grade students in the subjects of Multipliers and Multiples, Data Analysis. For this purpose, students' knowledge levels about factors- multiples and Data Analysis were measured, and the relationships between factors- multiples and Data Analysis were analyzed according to some personal variables of the students. Descriptive Survey Method was preferred in our study. The study group of the research consists of 379 eighth grade students studying at a public school in a province in the Southeastern Anatolia region. In order to collect data in the research, an achievement test consisting of problems covering factors- multiples and data analysis was applied. In the achievement test, there were a total of 10 problems, including 5 multipliers and multiples and 5 data analysis questions, taking into account the cognitive process steps of Bloom's taxonomy. A data collection tool was prepared and expert opinions were obtained from a total of 10 researchers working as graduate or faculty members in the field of mathematics education. The problems in the data collection tool consist of true-false, open-ended and multiple-choice questions. The reliability of the questions was calculated by the Cronbach Alpha Coefficient method and was found to be 0.799. In the research, the relations between the variables were analyzed by t test, Anova test, frequency and correlation techniques. As a result of the research, it was seen that there was no significant gender difference between the participants in terms of gender, and the students were more successful with a higher sub-learning area in terms of multipliers and multiples compared to the data analysis subject.

Keywords