Liderlik Tarzının İç Girişimcilik Davranışı Üzerindeki Etkisinde Psikolojik İklimin Aracılık Rolü Araştırması

Author:

Year-Number: 2023-36
Number of pages: 381-401
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, liderlik tarzının iç girişimcilik üzerindeki etkisinde psikolojik iklimin aracılık rolünü araştırmaktır. Örgütte alınan her karar ve yöntemin çalışanların davranışlarını etkilediği ve bu bağlamda çalışanların örgütün psikolojik atmosferinden etkilendiği gözlemlenmiştir. Ayrıca işletmelerde çalışanlar için yeterince özgür bir ortam oluşturulduğu takdirde çalışanların örgüt içinde yeteneklerini daha rahat ve etkili bir biçimde ortaya koyabilecekleri fikri içerisindedirler. Bu üçlü örtülü ilişkiler döngüsü günümüz örgütleri için birbirlerini etkilemenin yanı sıra sürdürülebilirlik açısından da önemlidir. Araştırmada basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle Konya ilinde görev alan kamu personeli araştırmanın ana kütlesi olarak belirlenmiştir. Bu amaçla çalışmanın örneklemini Konya ili merkez Selçuklu, Karatay ve Meram ilçelerinde 2019-2020 yılı içerisinde görev alan kamu personeli oluşturmaktadır. Anket 200 kamu personeline uygulanmıştır. Anket yöntemiyle elde edilen veriler SPSS 25.00 programı kullanılarak çalışma için kurulan hipotezlerin test edilmesi amacıyla regresyon analizi ile incelenmiştir. Konya ilindeki personel üzerinde gerçekleştirilen uygulama sonucunda liderlik tarzının iç girişimcilik davranışı üzerindeki etkisinde psikolojik iklimin aracılık rolünün yadsınamaz bir öneme sahip olduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

The aim of this work was to investigate the mediating role of psychological climate in the influence of managerial style on the internal behavior of the company. It has been observed that every decision made in an organization and every method used affects the behavior of  employees and in this context employees are affected by the psychological climate of the organization. In addition, it is thought that if a free enough environment is created for the employees in the enterprises, the employees will reveal their talents in the organization in a more comfortable and effective way. Although this triple indirect relationship spiral is important for today's organizations in the context of sustainability, it is important in terms of influencing each other. The main population of the study was defined as public employees working in Konya province using a simple random sampling method. For this purpose, the research sample  consists of public figures working in  Selçuklu, Karatay and central Meram of Konya province in 2019-2020. The survey was applied to 200 public sector employees. The data obtained through the survey method were analyzed  using the SPSS 25.00 program and  regression analysis to verify the hypotheses determined by the study. As a result of the statement made to the personnel of Konya, it was found that as a mediator of psychological climate, the influence of management style on the internal behavior of the company is undeniably important.

Keywords