Müzelerde Eğitim Uygulamalarının Değerlendirilmesi Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Author :  

Year-Number: 2023-37
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-20 22:59:10.0
Language : Türkçe
Konu : Güzel Sanatlar Eğitimi
Number of pages: 365-381
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmanın amacı müzelerde eğitim uygulamalarının değerlendirilmesine yönelik geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmektir. 5’li likert tipinde olan ölçek, bir devlet üniversitesinin farklı bölümlerinde öğrenim gören toplam 513 (AFA için 273; DFA için 240) öğretmen adayına uygulanmıştır. Geliştirilen ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları kapsam ve yapı geçerliği olmak üzere iki şekilde incelenmiştir.  Taslak ölçekte yer alan maddeler uzman görüşlerine başvurularak kapsam geçerliği bakımından değerlendirilmiştir. Ölçeğin yapı geçerliği Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) ve Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) ile test edilmiştir. AFA sonucunda toplam varyansın %88.439’unu açıklayan, otuz madde ve üç alt faktörden oluşan bir yapı elde edilmiştir. Ölçekte yer alan alt faktörler, maddeler arasında kurulan benzer ilişki dikkate alınarak “Öğretmen Rolü”, “Müzelerin Önemi” ve “Öğrenme-öğretme Süreci” şeklinde isimlendirilmiştir. Bu faktörlerde yer alan maddelerin faktör yük değerleri .467 ile .761 arasında değişmektedir. DFA sonucunda ölçekten elde edilen x2/df değeri 2.344 olarak hesaplanmıştır. Diğer uyum indeksi değerleri CFI=0.91, TLI=.0.90, RMSEA=0.07, SRMR= 0.05 olarak bulunmuştur. Cronbach-Alfa iç tutarlık katsayısı ölçeğin geneli için .994; “Öğretmen Rolü” alt faktörü için .986; “Müzelerin Önemi” alt faktörü için .985 ve “Öğrenme-öğretme Süreci” alt faktörü için .984 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen bulgular, geliştirilen ölçeğin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu ve öğretmen adaylarının müzelerde eğitim uygulamalarına yönelik görüşlerinin tespit edilmesi amacıyla kullanılabileceğini göstermektedir. 

Keywords

Abstract

The aim of the research is to develop a valid and reliable measurement tool for the evaluation of education practices in museums. The 5-point Likert-type scale was applied to a total of 513 (273 for EFA; 240 for CFA) teacher candidates studying in different departments of a state university. The validity and the reliability studies of the developed scale were analyzed in two ways as content validity and construct validity. The subjects in the sketch scale were evaluated in content validity by applying to expert views. The construct validity of the scale were tested with Exploratory Factor Analysis (EFA) and Confirmatory Factor Analysis (CFA). As a result of the EFA, a form explaining 88.439% of the total variance of the scale and consisting of thirty items and three sub-factors was obtained. The sub-factores in the scale were named as “The Role of the Teacher”, “The Importance of Museums” and “The Learning-teaching Process” considering the similar relation among the items. The factor loading values of the items in these factors vary between .467 and .761. As a result of CFA, the x2/df value obtained from the scale was calculated as 2.344. Other fit index values were found as CFI=0.91, TLI=.0.90, RMSEA=0.07, SRMR=0.05. The Cronbach-Alpha value was calculated as .994 for the overall scale, .986 for the first sub-factor, .985 for the second sub-factor, and .984 for the third sub-factor. These results show that the developed scale is a valid and reliable measurement tool and it can be used for the purpose of determining teacher candidates’ opinion about education practices in museums.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics