Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat

Author :  

Year-Number: 2023-37
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-13 09:57:20.0
Language : Türkçe
Konu : Genel Kamu Hukuku
Number of pages: 212-232
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ceza muhakemesi aşaması olan soruşturma ve kovuşturma, gerçeğin ortaya çıkarılmasına ve davaların hukuka uygun olarak sonlandırılmasına yönelik güvencelerin uygulanmasına olanak tanır. Araştırmanın konusu, bu güvenceleri uygularken yasa dışı kaynaklanan, zarar ve suiistimali ortadan kaldırma prosedürüdür. Koruyucu Tedbirler için Tazminat Hükümleri, Ceza Muhakemesi Kanunu 141-144. maddelerinde belirtilmiştir. Koruma tedbirleri nedeniyle kişilerin temel hak ve özgürlüklerine getirilen kısıtlamalar da oldukça hassas ve önemlidir. Çünkü güvenceler doğası gereği temel haklardır. Koruma tedbirleri bu nedenle bir araç olarak uygulanır. Tedbirler uygulanırken hem ulusal hem de uluslararası hukuktan türetilen yasal düzenlemelere ve insan olmanın gereği olan insani değerlere uyulmalıdır. Hukuk devletinin gereği olarak devlet, bireyin temel hak ve özgürlüklerini temsil eder. Devlet, bireylerin özgürlüklerini korumakla yükümlüdür. Temel hak ve hürriyetler ancak anayasa,  ilgili kanunlar ile sınırlanabilir. Bu durumlar dışında kişinin temel hak ve hürriyetlerine müdahale sonucunda zarar söz konusu olursa, bu zararlardan devlet sorumludur. Çalışma, tazminatın koruma sistemini iki bölümde ele almaktadır. İlk bölüm; hukukun üstünlüğü, kişisel özgürlük, güvenlik kavramı, koruma tedbirleri ve tazminat terimlerinin açıklanmasıdır. İkinci bölümde; Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca düzenlenen korumalar, yapılan işlemlerden kaynaklanan zararlardan dolayı sorumluluk yer alır. Bu kapsamda tazminat sebepleri nelerdir, hangi durumlarda tazminat talep edilemez, koruyucu tedbirlerin uygulanması sırasında tazminata neden olabilecek durumlar nelerdir gibi sorulara cevap aradım. Araştırmamızın amacı koruma tedbirleri ve tazminat davalarının hukuki niteliğini ortaya koymaktır. Koruyucu tedbirler ve mahkeme işlemleri sonucunda tazminat talep etme yönteminin açıklanmasıdır. Temel hak ve özgürlükleri kısıtlayıcı koruyucu tedbirler nedeniyle insan hakları ihlallerinde; tazminatın yol açtığı zararın tazmin edilmesinin, hukuk devleti ve kişi hak ve özgürlükleri açısından önemi vurgulanmaktadır.

Keywords

Abstract

Investigation and prosecution, which is the criminal proceedings stage, allows the implementation of guarantees to reveal the truth and to terminate the lawsuits in accordance with the law. The subject of the research is the procedure of eliminating damage and abuse, which is illegal when implementing these guarantees. Provisions for compensation for protective measures are stated in the Code of Criminal Procedure articles 141-144. The restrictions imposed on the fundamental rights and freedoms of individuals due to protection measures are also very sensitive and important. Because guarantees are fundamental rights by nature. Protection measures are therefore applied as a tool. When applying measures, legal regulations derived from both national and international law and human values that are required to be human should be followed. As a requirement of the state of law, the state represents the fundamental rights and freedoms of the individual. The state is obliged to protect the freedom of individuals. Fundamental rights and freedoms can only be limited to the relevant laws. Apart from these cases, if there is any harm as a result of intervention in the fundamental rights and freedoms of the person, the state is responsible for these damages. The study deals with the protection system of compensation in two parts. The first part is the rule of law, personal freedom, security concept, protection measures and compensation terms.  In the second part, the guards issued in accordance with the Code of Criminal Procedure are responsible for the damages caused by the transactions. In this context, what are the reasons for compensation, in which cases cannot be requested compensation, and what are the situations that may cause compensation during the application of protective measures? The aim of our research is to reveal the legal nature of protection measures and compensation cases.  It is the explanation of the method of claiming compensation as a result of protective measures and court procedures.  In human rights violations due to protective measures that restrict fundamental rights and freedoms; the compensation of the damage caused by compensation is emphasized in terms of the state of law and the rights and freedoms of the person.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics