Sosyal Medya Bağımlılığı ve Psikolojik İyi Oluş İlişkisinde Sosyal Destek Algısının Aracı Rolünün İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2023-37
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-13 09:58:53.0
Language : Türkçe
Konu : Psikoloji
Number of pages: 36-52
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kullanımı yaygınlaşan sosyal medya, bağımlılığa dönüşmüştür. Sosyal medya bağımlılık düzeyinin artışı iyi oluşun ve sosyal destek algısının düşük hissedilmesiyle sonuçlanmıştır. Araştırmada, üniversite öğrencilerinin sosyal medya bağımlılığıyla iyi oluş düzeyleri arasındaki ilişkinin ve bu ilişkide sosyal destek algısı alt boyutlarının (aile, arkadaş, özel) aracı rolünün incelenmesi amaçlanmıştır. Evrenini üniversite öğrencilerinin oluşturduğu araştırmanın örneklemini 412’si kadın ve 150’si erkek 562 öğrenci    oluşturmaktadır. Araştırmada ölçüm aracı olarak “Bergen Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği”, “Üç Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği”, “Psikolojik İyi Oluş Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde; korelasyon ve aracılık analizleri yapılmıştır. Araştırma sonucunda iyi oluşla bağımlılık ve sosyal destek algısı arasındaki ilişki anlamlı bulunurken, bağımlılıkla sosyal destek algısı arasındaki ilişki anlamlı bulunmamıştır. Bununla birlikte, sosyal medya bağımlılığı ve iyi oluş arasındaki ilişkiye sadece aile desteğinin aracılık ettiği görülmüştür. Gelecek çalışmalarda araştırmacılara bu modele etki eden diğer değişkenleri saptamaları önerilmektedir.

Keywords

Abstract

Social media, whose use has become widespread, has turned into addiction. The increase in the level of social media addiction has resulted in lower feelings of well-being and perception of social support. In this context, the research aimed to examine the relationship between social media addiction and well-being levels of university students and the mediating role of social support perception sub-dimensions (family, peer, and private) in this relationship. The sample of the research, whose population consists of university students, consists of 562 students, 412 of whom are female and 150 of whom are male. "Bergen Social Media Addiction Scale", "Three-Dimensional Perceived Social Support Scale", "Psychological Well-Being Scale" were used as measurement tools in the research. In the analysis of data, correlation and mediation analyzes were performed as basis in evaluating the findings. As a result of the research, the relationship between well-being and perception of addiction and social support was found to be significant, while the relationship between addiction and perception of social support was not found to be significant. However, the relationship between social media addiction and well-being was mediated only by family support. It is recommended that researchers identify other variables affecting this model in future studies.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics