Dilin Frazeoloji Səviyyəsi

Author:

Year-Number: 2023-37
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-13 09:59:31.0
Language : Diğer
Konu : Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Number of pages: 525-533
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Frazeologiyanın məqsədi frazeoloji vahidlərin dildəki mövqeyini müəyyən etmək, üslubi imkanlarını araşdırmaqdır. Bu qrupa daxil olan sözlər birbaşa olaraq öz lüğəvi mənalarından uzaq olur və ayrılıqda müstəqil mənaya malik olmur. Frazeologiya ilə əvvəllər də məşğul olunsa da, dilçiliyin ən gənc şöbələrindən biri hesab olunur. Ümumi olaraq bütün deyilənləri nəzərə alaraq frazeoloji vahidləri və tərkibi terminləri nə leksik-semantik səviyyənin, nə də sintaksis səviyyənin vahidləri hesab olunmaz. Dilçilikdə frazeoloji birləşmələr və ya frazeologizmlər adlandırılan sabit söz birləşmələrinin tərkib hissələri leksik mənaya malik olmur, morfoloji və sintaktik cəhətdən üzvlərə ayrıla bilmir.Qrammatikanın sintaksis şöbəsində öyrənilən qeyri-sabit söz birləşmələrinin komponentləri müstəqil leksik mənaya malik olur, morfoloji və sintaktik cəhətdən üzvlərə ayrılır.

Keywords

Abstract

The purpose of phraseology is to determine the position of phraseological units in the language, to explore their stylistic possibilities. The words included in this group are directly distant from their lexical meaning and do not have an independent meaning in isolation. Although phraseology has been dealt with before, it is considered one of the youngest branches of linguistics. In general, taking into account all that has been said, phraseological units and compositional terms are not considered units of either the lexical-semantic level or the syntactic level. In linguistics, the constituent parts of stable word combinations, which are called phraseological units or phraseologisms, do not have lexical meaning and cannot be separated into members morphologically and syntactically.

Keywords