Kök Değerler Bağlamında Minimalizm

Author :  

Year-Number: 2024-38
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-17 17:59:59.0
Language : Türkçe
Konu : Felsefe ve Din Bilimleri
Number of pages: 379-406
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sanayi devrimiyle üretim ve tüketim dengesinin değişmesi sonucu tüketim, temel ihtiyaçların giderilmesinden ziyade kimlik ve statünün göstergesi, mutluluğun kaynağı olarak görülmeye başlanmıştır. Ancak gelinen noktada birçok şeye sahip olmalarına rağmen insanların mutsuzluk ve doyumsuzluk hissi yaşamaları alternatif arayışları da beraberinde getirmiştir. Bu arayışlar neticesinde ortaya çıkan ve gün geçtikçe popülaritesi artan minimalizm, aşırı tüketim karşıtı bir yaşam tarzı olarak insanların hayatlarında yer almaya başlamıştır. Minimalizm, insanın nesne karşısındaki tutumunu belirlemenin yanında daha yaşanılabilir bir dünya için bir dizi pratikler içermektedir. Bu açıdan mutluluk arayışına çözüm olarak sunulan minimalizmin toplumun sahip olduğu değerler üzerindeki etkisi araştırılması gereken hususlardandır. Çalışmanın temel problemi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen ve “on kök değer” olarak isimlendirilen değerlerle minimalizm arasında nasıl bir ilişkinin söz konusu olduğudur. Çalışmanın alt problemleriyse minimalizmde kök değerlere yer verilip verilmediği, verildiyse her iki kavram arasında uyum, çatışma ya da etkileşimin söz konusu olup olmadığıyla ilgilidir. Ayrıca minimalizmin kök değerleri kabul eden ya da reddeden bir yaşam tarzı olup olmadığı araştırmanın bir başka alt problemi olarak görülmektedir. Literatür taraması yöntemiyle oluşturulan bu çalışmada konuyla ilgili kaynaklara ulaşılmaya çalışılmıştır. Literatürde yer alan çalışmalar incelendiğinde kök değerlerin eğitim ve öğretim ekseninde ele alındığı ve bir kazanım olarak öğretilmesi gerektiği hususunda yoğunlaşıldığı görülmüştür. Bu çalışma ile kök değerler bağlamında bir yaşam tarzının ele alınıyor olması çalışmanın hem özgünlüğünü göstermekte hem de bu hususta yapılacak araştırmalara katkı sağlayabileceğini düşündürmekte-dir. Araştırmanın sonucunda minimalizmin adalet, öz denetim, sabır, sevgi, saygı, dürüstlük, sorumluluk ve yardımseverlik kök değerleriyle doğrudan ilişkili olduğu görülmüştür. Dostluk değerinin karşılıklı ilişkilere göre şekillendiği, sevgi, saygı ve dürüstlük değerlerinin ise gerek insani ilişkilerde gerekse doğal çevrenin ve canlıların korunmasında önemli bir kavram olarak yer aldığı tespit edilmiştir. Minimalizmin on kök değer arasında yer alan vatanseverliği içeren daha kapsamlı ve daha yüksek bir yaşam biçimi olduğu kanısına varılmıştır. 

Keywords

Abstract

As a result of the change in the balance of production and consumption with the industrial revolution, consumption began to be seen as an indicator of identity and status and a source of happiness rather than meeting basic needs. However, at this point, despite having many things, people feel unhappiness and dissatisfaction, which has led to a search for alternatives. Minimalism, which emerged as a result of these searches and whose popularity increases day by day, has begun to take its place in people's lives as an anti-overconsumption lifestyle. Minimalism not only determines people's attitude towards objects, but also includes a series of practices for a more livable world. In this respect, the effect of minimalism, which is presented as a solution to the search for happiness, on the values of society is one of the issues that need to be investigated. The main problem of this study is what kind of relationship there is between minimalism and the values stated by the Ministry of National Education and called root values. The sub-problems of the study are related to whether root values are included in minimalism and, if so, whether there is harmony, conflict, or interaction between the two concepts. Additionally, whether minimalism is a lifestyle that accepts or rejects root values was seen as another sub-problem of the research. In this study, which was created by literature review method, it was tried to reach the sources related to the subject. When the studies in the literature were examined, it was seen that root values were discussed on the axis of education and training and that they focused on the fact that they should be taught as an outcome. In this context, the fact that the research deals with a lifestyle in the context of root values shows its originality and suggests that it can contribute to studies on this subject. As a result of the research, it was seen that minimalism is directly related to the root values of justice, self-control, patience, love, respect, honesty, responsibility, and helpfulness. It has been determined that the value of friendship is shaped according to mutual relations, and the values of love, respect and honesty are important concepts both in human relations and in the protection of the natural environment and living things. It has been concluded that minimalism is a more comprehensive and higher way of life that includes patriotism, which is among the ten root values.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics