Güzel Sanatlar Lisesi Başlangıç Düzeyi Gitar Eğitimi Başarı Testinin Geliştirmesi

Author :  

Year-Number: 2024-38
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-17 18:00:19.0
Language : Türkçe
Konu : Güzel Sanatlar Eğitimi
Number of pages: 159-169
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmada güzel sanatlar lisesi başlangıç düzeyi gitar eğitimi alan öğrencilerin başarı durumlarını saptamak üzere hazırlanan Gitar Eğitimi Akademik Başarı Testi geliştirilmiş, geçerlik ve güvenirliğinin sağlanması amaçlanmıştır. İlk olarak Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Çalgı Eğitimi Gitar Dersi Öğretim Programı ve ders kitabı incelenmiştir. Ünite, konu ve kazanımlara uygun olarak 36 maddeden oluşan soru havuzu araştırmacı tarafından hazırlanmıştır. Hazırlanan soru havuzu değerlendirilmek üzere batı müziği konservatuvarı, eğitim fakültesi müzik öğretmenliği ve güzel sanatlar lisesinde gitar alanında görev yapmakta olan üç uzmanın görüşüne sunulmuştur. Uzman görüşleri doğrultusunda 20 madde ile son halini alan başarı testi, ülkemizde eğitim vermekte olan 20 güzel sanatlar lisesinde gitar eğitimi alan 100 öğrenciye uygulanmıştır. Uygulamalar sonucunda elde edilen verilerin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0,75 olarak saptanmıştır. Başarı testinde geçerlik analizleri olarak kapsam geçerliğini sağlamak için uzman görüşlerine başvurulmuş ve yapı geçerliği için ise madde güçlük ve ayırt edicilik indeksleri yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda güzel sanatlar lisesi başlangıç düzeyi gitar eğitimi alan öğrencilerin başarı durumlarını saptamak üzere kullanılabilecek geçerlik ve güvenirliği sağlanmış bir başarı testi elde edilmiştir. Bu araştırmanın sonuçlarından da yararlanılarak güzel sanatlar liselerinde, eğitim fakülteleri müzik öğretmenliği bölümlerinde ve konservatuvarlardaki gitar alanında ve diğer alan çalgılarında öğrenim gören öğrencilerin başarı düzeylerini ölçmek üzere kullanılabilecek geçerlik ve güvenirliği sağlanmış başarı testlerinin geliştirilebileceği önerilmiştir.

Keywords

Abstract

In the research, the Guitar Education Academic Achievement Test, which was prepared to determine the success levels of students taking beginner level guitar education at fine arts high schools, was developed and its validity and reliability were aimed to be ensured. First of all, the Ministry of National Education General Directorate of Secondary Education Instrument Education Guitar Lesson Curriculum and textbook were examined. A question pool consisting of 36 items was prepared by the researcher in accordance with the unit, subject and achievements. To evaluate the prepared question pool, the opinions of three experts working in the field of guitar at the Western Music Conservatory, the faculty of education, music teaching and the fine arts high school were consulted. The achievement test, which was finalized with 20 items in line with expert opinions, was applied to 100 students studying guitar in 20 different fine arts high schools in our country. The Cronbach Alpha reliability coefficient of the data obtained as a result of the applications was determined as 0.75. As validity analyzes in the achievement test, expert opinions were consulted to ensure content validity, and item difficulty and discrimination indices were made for construct validity. As a result of the research, an achievement test with validity and reliability was obtained that can be used to determine the success levels of students receiving beginner level guitar education at fine arts high schools. In line with the result of this research, it is suggested that achievement tests with validity and reliability can be developed that can be used to measure the success levels of students studying guitar and other field instruments in fine arts high schools, music teaching departments of education faculties and conservatories.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics