TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMLERİ İÇİN YENİ BİR ÖNERİ: “DRAMA YOLUYLA ÖĞRETİM” (Türk Dili Tarihi Örneği)

Author :  

Year-Number: 2015-1
Language : null
Konu : Türk Dili ve Edebiyatı
Number of pages: 1-12
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada; Eski Türkçe döneminden günümüz Türkçesine kadar geçen süre içerisinde Türk yazı dilinin tarihi gelişimi konusu bir drama metni üzerinden anlatılacak, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri için kuru ve ezbere dayalı bilgilerden oluştuğu düşünülen Türk Dili Tarihi konusu drama yoluyla verilmeye çalışılacaktır. Böylelikle, drama yoluyla anlatımların hem konunun daha iyi kavranmasında önemli rol oynadığı hem de bu yöntemin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinde de uygulanabilir olduğu görülecektir. Bir sanat faaliyeti olmanın yanında eğitim-öğretim açısından da önemli bir etkinlik olan drama uygulamalarına fakültelerin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinde sık rastlanmaz. Hâlbuki ders konularının akılda kalıcılığını kolaylaştıran drama yöntemi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinde uygulandığında öğrencilerin derse ilgisinin arttığı, beklentilerin karşılandığı ve yüksek verimin elde edildiği görülecektir.

Keywords

Abstract

In this study, The historical development of the subject of Turkish written language in the period up to the Turkish contemporary Old Turkish period will be explained through a drama text, the Turkish Language and History subjects of Turkish language, thought to Literature consists of dry and rote information department students will be given through the drama. Thus, the subject of expression through drama and better in both of these methods play an important role in the comprehension of Turkish Language and Literature Department will be seen as applicable. Besides being an art activity which is an important event in terms of drama education is not common practice in the faculty of Turkish Language and Literature Department. Whereas the subjects of the drama method facilitates the permanence in mind the Turkish Language and Literature course to increase students' interest when applied to Section expectations are met and will be seen that the high yields obtained.

Keywords


 • AKALIN, Şükrü Halûk, (2008), Bin Yıl Önce Bin Yıl Sonra Kâşgarlı Mahmud ve Divanü Luga- ti’t-Türk, TDK Yayınları, Ankara.

 • AKSAN, Doğan, (2003), Türkiye Türkçesinin Dünü - Bugünü - Yarını, Bilgi Yayınevi, Ankara.

 • ALKAYIŞ, M. Fatih, (2009), Orhun Yazıtlarının Bulunuş Öyküsü (Tiyatro), Türk Dili, C. XCVII, S.689, ss.444-447.

 • ALKAYIŞ, M. Fatih, (2002), Ziya Semediy’in Örük Gülligen Çağda Hikâyesinde Aktarma Mese- leleri, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

 • ALKAYIŞ, M. Fatih, (2011), Dramaya Aktarılmış Ders Konuları: Türk Dili Tarihi, Asitan Yayın- ları, Sivas.

 • ARGUNŞAH, Mustafa; YÜKSEKKAYA, Gülden Sağol; TABAKLAR, Özcan, (2010), Tarihi Türk Lehçeleri, Kesit Yayınları, İstanbul.

 • BURAN, Ahmet; ALKAYA, Ercan, (2001), Çağdaş Türk Lehçeleri, Akçağ Yayınları, 2.baskı,

 • BENGÜTAŞ EDEBİYATI, (1985), Büyük Türk Klasikleri, Ötüken Neşriyat, 1.cilt, ss.56-66, İstan- bul.

 • ERCİLASUN, Ahmet Bican, (2005), Örneklerle Bugünkü Türk Alfabeleri, Akçağ Yayınları, 6.baskı, Ankara.

 • ERGİN, Muharrem, (1992), Türk Dil Bilgisi, Bayrak Yayınları, 19.baskı, İstanbul.

 • ERGİN, Muharrem, (1998), Orhun Abideleri, Boğaziçi Yayınları, 22.baskı, İstanbul.

 • HAMİLTON, James Russell (Türkçe Çeviri: Vedat KÖKEN), (1998), İyi ve Kötü Prens Öyküsü, TDK Yayınları, Ankara.

 • İPEKTEN, Haluk, (1996), Fuzulî (Hayatı-Sanatı-Eserleri), Akçağ Yayınları, Ankara.

 • İPEKTEN, Haluk, (1997), Bakî (Hayatı-Sanatı-Eserleri), Akçağ Yayınları, 2.baskı, Ankara.

 • ÖKSÜZ, Yusuf Ziya, (1995), Türkçenin Sadeleşme Tarihi, Genç Kalemler ve Yeni Lisan Hareke- ti, TDK Yayınları, Ankara.

 • ÖZKAN, Nevzat, (1996), Gagavuz Türkçesi Grameri, TDK Yayınları, Ankara.

 • YALÇIN, Alemdar, (2002), Tiyatro ve Canlandırma; Akçağ Yayınları, Ankara.

                                                                                                    
 • Article Statistics