Dijital Farkındalık Algısı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Author :  

Year-Number: 2024-38
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-17 18:02:15.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 132-158
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmada, üniversite öğrencilerinin dijital farkındalık algılarının belirlenmesi amacıyla psikometrik özellikleri geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 548 üniversite öğrencisine taslak ölçek uygulanmıştır. Bu uygulama sonucunda elde edilen veriler analiz edilmiştir. Verilerin analizi sürecinde madde toplam korelasyonları, açımlayıcı faktör analizi, doğrulayıcı faktör analizi ve iç tutarlık güvenirlik katsayısı (Cronbach-alfa) hesaplanmıştır. Yapılan analiz sonucunda 5 faktörlü 20 maddeli beşli likert tipinde ‘dijital farkındalık algısı ölçeği’ geliştirilmiştir. Ölçek faktörlerinin açıkladığı toplam varyans ise % 67,128 olarak bulunmuştur. Araştırmanın sonucunda ölçeğin geçerli, güvenilir ve verilerle uyumlu olduğu söylenebilir.

Keywords

Abstract

In the study, it was aimed to develop a measurement tool with psychometric properties valid and reliable in order to determine the digital awareness perceptions of university students. For this purpose, the draft scale was applied to 548 university students studying at a state university. The data obtained as a result of this application were analyzed. During the data analysis process, item total correlations, exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis and internal consistency reliability coefficient (Cronbach-alpha) were calculated. As a result of the analysis, a 5-factor, 20-item, five-point Likert-type 'digital awareness perception scale' was developed. The total variance explained by the scale factors was found to be 67,128%. As a result of the research, it can be said that the scale is valid, reliable and compatible with the data.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics