J. W. CROWFOOT İMZALI ALEVİLİKLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİR ÇALIŞMA: ‘KAPADOKYA KIZILBAŞLARINDAN ARTA KALAN’

Author:

Number of pages: 79-95
Year-Number: 2015-1

Abstract

XIX. Yüzyıl’ın ilk yarısından itibaren Avrupa ve Amerika’da yayınlanan akade-mik araştırma dergilerinde Osmanlı İmparatorluğu üzerine yazılmış çok sayıda makale vardır. Osmanlı coğrafyası ile ilgili yazılar irdelendiğinde aleviliğin bir çe-kim merkezi olduğu görülmektedir. Bu çalışma J.W. CROWFOOT tarafından kaleme alınan ve The Journal of The Anhropological Instıtute of Great Britain and Ireland ‘ da 1900 yılında yayınlanan ‘ Kapadokya Kızılbaşları’ndan Arta Kalan ‘ adlı makale üzerine kurgulanmıştır. Ma-kale, Alevilik üzerine antropolojik saptamalar yansıtması nedeni ile büyük önem ta-şımaktadır.

Keywords

Abstract

Since the first half of the XIX. century, It has written numerous articles on the Ot-toman Empire in the academic research journals published in Europe and America. When the Ottoman geography related articles examined, It is observed that Alevism is a center of attraction. This is constructed on an article which is published in The Journal of The Anth-ropological Instıtute of Great Britain and Ireland by John Winter CROWFOOD is fo-unded in 1900. The article is important to idnety the anthropological stuides on ale-vism.

Keywords