GÖRME ENGELLİLERE YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

Author:

Year-Number: 2015-1
Number of pages: 138-173
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi adına yazılan ilk eserimiz Kaşgarlı Mahmut’un Divanü Lügati’t Türk isimli eseridir. Fakat yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin tarihi Sümerler dönemine kadar götürülebilinir. Bu durumu ödünç alınan kelimelerden anlamaktayız. Bu kadar tarihi bir geçmişi olan yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanı yazılı belge yetersizliği yüzünden geri kalmış görünmektedir. Cumhuriyetin ilanından sonra ivme kazanan alan özellikle 1984 yılında Ankara Üniversitesi TÖMER’in kurulmasıyla beraber derli toplu bir şekilde ilerlemeye başlamıştır. Ankara Üniversitesi TÖMER’den sonra diğer üniversitelerde de yabancı dil olarak Türkçe öğretimi adına adımlar atılmıştır. Uygulamaya ve teoriye yönelik akademik anlamda birçok çalışma yapılmıştır. Aşamalı kur sistemine göre dört temel beceri üzerinden yabancı dil olarak Türkçe öğretimine devam edilmektedir. Bazı üniversitelerin bünyesinde lisansüstü eğitime yönelik olumlu çalışmalar mevcuttur. Türkçe Eğitimi ve Türk Dili Edebiyatı bölümü öğrencilerinin de alana olan ilgisi her geçen gün artmaktadır. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi lisans bölümlerinin de açılması yönünde olumlu gelişmeler yaşanmaktadır. Tüm bu olumlu havaya rağmen henüz istenilen seviyeye gelinebilmiş değildir. Özellikle kaynak konusunda, metot ve yöntem konusunda önemli eksiklikler vardır. Engellilerin hayatımızın her yerinde bulunduğu bir dünyada engellileri görmezden gelmek, yapılabilecek en büyük hatadır. Çünkü bizim onları görmezden gelmemiz dışında hiçbir engel engellilere engel olamaz. Hele ki Türkçeyi dünya dili yapmak istiyorsak, diğer toplumlardan iki kat daha fazla çalışarak, daha fazla kişiye ulaşmayı hedef edinmeliyiz. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi alanında engellilere yönelik yapılan herhangi bir çalışma mevcut değildir. Engelliler de hayatımızın her yerinde var olduğuna göre acilen engellilere yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Biz bu bildirimizde sosyal sorumluluk kapsamında görme engellilere yabancı dil olarak Türkçe öğretimini farklı değişkenler açısından ele alarak incelemeye çalışacağız. Bu incelememiz esnasında “Görme Engellilere Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi”nin sorunlarından da bahsederek, görme engellilere yabancı dil olarak Türkçe öğretimi yapılırken neler yapılması gerektiğini anlatacağız.

Keywords

Abstract

Divanu Lugati’t Turk is our first masterpiece written on behalf of Teaching Turkish as Foreign Language. However, date of teaching Turkish as a foreign language can be traced back to the Sumerian period. We understand this situation from the borrowed words. The field of teaching Turkish as a foreign language which has that far historical background seems to be lagging behind due to lack a written document. After the proclamation of the Republic, this field got accelerated and especially in 1984 with the establishment of the Ankara University TOMER the field began to progress in a good way. After TOMER, Ankara University has taken steps in the name of teaching Turkish as a foreign language at other universities. There have been many practices and theory oriented studies in the academic sense. According to the hierarchical established system it is continuing to teaching Turkish as a foreign language through four basic skills. The graduate positive studies are available at some universities. Turkish Education and Turkish Language and Literature Department students interest to the filed is increasing with each passing days. Teaching Turkish as Foreign Language caused positive developments in terms of opening undergraduate programs. Despite all this positive atmosphere it has not yet reached the desired level. Especially with regards to source, there are significant gaps in the methods and techniques. In our world, there are disability people throughout our lives and ignoring them is the biggest mistake that can be made. Because no obstacles can stop the disabled people beside our ignoring them. Especially if we want to make Turkish language as the world language, we have to work twice as much from other communities and target to reach more people. In the field of teaching Turkish as a foreign language there is no any studies conducted for the disabled people. There are also handicapped in every part of our lives so works for the disabled people must urgently be done. In this study, we will try to check by addressing the different variables of teaching Turkish as a foreign language to the visually impaired within the framework of social responsibility. In this study, we deal with the problems in teaching Turkish as a foreign language to the visually impaired and explained what steps should be taken while teaching Turkish as a foreign language to the visually impaired.

Keywords