Online Yiyecek ve İçecek Sipariş Yöntemini Kullanan Tüketicilerin Tutum ve Memnuniyetleri Üzerine Bir Araştırma: Van İli Örneği

Author :  

Year-Number: 2024-39
Yayımlanma Tarihi: 2024-05-14 10:33:10.0
Language : Türkçe
Konu : Turizm
Number of pages: 456-484
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Online yiyecek ve içecek hizmeti veren işletmeler için müşteri memnuniyeti başta gelen önemli etkenlerden biridir. Müşteri memnuniyetini sağlamaları için kaliteli bir e hizmet sunulması gerekmektedir. Yaptığımız bu araştırma ile de Van ilindeki online hizmet kullanıcılarının tutum ve satın alma noktasında memnuniyetlerini etkileyen faktörleri belirlemek ve yiyecek-içecek işletmelerine ve sektördeki girişimcilere online tüketiciler konusunda yol göstermek amacıyla yapılmıştır. Bu araştırmada nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırma evrenini Van ilinde yaşayan tüketiciler oluşturmaktadır. Kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak veriler Van ilinde yaşayan 425 tüketiciye online ve yüz yüze anket uygulanarak toplanmıştır. Araştırmada online yiyecek ve içecek siparişi kullanıcılarının tutumları ölçeği; kullanım kolaylığı, algılanan fayda, algılanan güven ve algılanan hijyen olarak 4 alt boyuttan oluşmaktadır. Satın alma memnuniyet ölçeği ise 6 sorudan oluşmaktadır. Çalışmada yapılan analizler sonucunda kullanım kolaylığı, algılanan fayda, algılanan güven ve algılanan hijyen ile satın alma memnuniyeti arasında bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Cinsiyet ve medeni durumun algılanan fayda ve algılanan güven boyutu üzerinde anlamlı bir fark oluşturduğu ortaya çıkmıştır. Araştırmada eğitim durumu ve gelir seviyesi ile satın alma memnuniyeti arasında istatiksel açıdan anlamlı bir farklılığın olduğu tespit edilmiştir. Yaş ile satın alma memnuniyeti arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

Customer satisfaction is one of the most important factors for businesses that provide online food and beverage services. In order to ensure customer satisfaction, a quality e-service must be provided. With this research, it is aimed to determine the factors affecting the attitude and satisfaction of online service users in Van province and to guide food and beverage businesses and entrepreneurs in the sector about online consumers. In this research, quantitative research method was used. The research population consists of consumers living in Van province. Using convenience sampling method, data were collected by applying online and face-to-face surveys to 425 consumers living in Van province. In the research, the scale of attitudes of online food and beverage ordering users consists of 4 sub-dimensions as ease of use, perceived benefit, perceived trust and perceived hygiene. The purchase satisfaction scale consists of 6 questions. As a result of the analyses conducted in the study, it was determined that there is a relationship between ease of use, perceived usefulness, perceived trust and perceived hygiene and purchase satisfaction. Gender and marital status have been found to create a significant difference on the perceived benefit and perceived trust dimension. In the study, it was determined that there was a statistically significant difference between education level and income level and purchase satisfaction. It is concluded that there is no significant relationship between age and purchase satisfaction.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics