YABANCI DİL ÖĞRENME /ÖĞRETİM SORUNSALI ÇÖZÜM EYLEMSEL (ACTİONAL) YAKLAŞIM MI?

Author:

Year-Number: 2015-2
Number of pages: 31-42
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Geçmiş yıllara oranla çok daha hızlı gelişen teknoloji sayesinde ülkeler arasında sınırların neredeyse ortadan kalktığı, iletişim becerilerinin öneminin arttığı günümüz dünyasında sözel anlama ve anlatım becerileri yabancı dilin öğrenim ve öğretiminde öncelikli değerler arasında yer almaktadır. Kamu okullarında yıllar süren sayısız yabancı dil dersine rağmen çoğunlukla öğrenenler kendilerini ifade etmekte zorlanmakta, dile işlevsellik kazandırmayı becerememektedirler. Ülkemizde MEB sürekli olarak birkaç yılda bir niceliksel ve niteliksel değişiklikler yapmakta, farklı yöntem, teknik ve uygulama arayışları içine girmektedir. Hayata geçirilmesi düşünülen son uygulamalardan biri yabancı dil öğretiminin pratiğe ve günlük yaşama yönelik olmasını amaçlamaktadır. Böylece dersler iletişimsel nitelikli, etkileşime yönelik olacak, etkinliklerle öğrenenler oldukça aktif hale gelebileceklerdir. Yabancı dil öğretiminin sözel anlama ve anlatım boyutundaki sorunlara çözüm olarak düşünülen bu yöntem ilkeleri, uygulamaları açısından eylemsel (actional) yaklaşımı anımsatmaktadır. Literatür taraması niteliği taşıyan bu çalışma eylemsel yaklaşımı ilkeleriyle, sınıf içi uygulamalarıyla ele almayı ve yabancı dil öğretiminde uygulanmasında çözüm önerileri sunmayı amaçlamaktadır. Kamu okullarındaki İngilizce, Almanca, Fransızca ders kitapları okulda yabancı dili herhangi bir dersten ziyade yaşamın bir parçası, bireyi öğrenen konumundan çıkarıp onu dili uygulayan olarak kabul eden, karşılıklı etkileşim ve uygulamalara önem veren Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesinin benimsediği eylemsel yaklaşımın ilkeleriyle yeniden hazırlanmalı, yabancı dil öğretmenlerine seminer, staj, workshoplarla yöntem tanıtılmalıdır. Bu yaklaşım okulda erken yaşlarda uygulandığında özellikle öğrenenlerin sonraki sınıflarda iletişimsel beceri ve yeterliliklerini geliştirebilir.

Keywords

Abstract

In today's world where importance of communication skills is increased and the borders between countries have almost disappeared through much faster growing technology than in past years, verbal comprehension and expression skills are among the priority values in foreign language learning and teaching. Despite the numerous foreign language courses lasting for years in the public school, learners have often difficulty in expressing themselves, they fail to provide functionality to language. Ministry of Education makes constantly a quantitative and qualitative changes in a few years, investigates different methods, technics and application. One of the last applications that is thought to be implemented aims being the foreign language teaching for practical and daily life. Thus, lessons will be directed to the interaction and communicative, learners will be able to be very active with activities. This method’s principles considered as a solution to the problems in verbal comprehension and expression aspects of foreign language teaching remind of the actional approach in terms of applications and principles. This study with the nature of literature aims to deal with the actional approach and its principles, classroom practices and also to provide solutions in the implementation of foreign language teaching. In public schools English, German, French textbooks should be re-prepared by adopting the principles of the actional approach emphased by the Framework for the European Common Proposals which is consider foreign language as a part of life rather than any course, rendering individual as practicing language removing the learner position of him or her, which emphasis on mutual interaction and application at school, the methods should be introduced with seminars, workshops for teachers of foreign languages. This approach can improve especially communication skills and proficiency of learners in the next class when it is applied at an early age in school.

Keywords