Müzik Öğretmeni Adaylarının Öz-Yeterlik Düzeylerinin Problem Çözme Becerisi Düzeyleri ile İlişkisinin İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2024-39
Yayımlanma Tarihi: 2024-05-14 10:34:09.0
Language : Türkçe
Konu : Güzel Sanatlar Eğitimi
Number of pages: 353-376
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Müzik öğretmeni adaylarının öz-yeterlik düzeylerinin ve problem çözme becerisi düzeylerinin belirlenmesi, cinsiyet ve yaş değişkenlerine göre incelenmesi ve öz-yeterlik düzeylerinin problem çözme becerisi düzeyleri ile ilişkisinin belirlenmesi amaçlanan bu araştırmada Gazi Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde 2016-2017 eğitim öğretim yılında öğrenim görmekte olan 306 müzik öğretmeni adayı katılmıştır. Araştırmada ölçme araçları olarak “Öz-Etkililik-Yeterlilik” ölçeği ile “Problem Çözme Envanteri” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizi SPSS programı ile yapılmıştır. Araştırma sonucunda müzik öğretmeni adaylarının öz-yeterlik düzeylerinin iyi; problem çözme becerilerinin ise orta düzeyde olduğu; müzik öğretmeni adaylarının cinsiyet değişkenine göre öz-yeterlik ve davranışa başlama, davranışı sürdürme, davranışı tamamlama ve engellerle mücadele alt boyutu düzeylerinde istatistiksel olarak manidar bir farklılık olmadığı; yaş değişkenine göre ise öz-yeterlik ve davranışa başlama ile davranışı tamamlama düzeylerinin 21 yaş ve üzeri öğrencilerde istatistiksel olarak manidar bir farklılık göstererek daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Araştırmada müzik öğretmeni adaylarının problem çözme becerisi düzeylerinin yaş değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark teşkil etmediği; cinsiyet değişkenine göre ise kadın öğrenciler lehine istatistiksel olarak manidar fark gösterdiği; problem çözme güveni, yaklaşma-kaçınma biçimi ve kişisel kontrol alt boyutları düzeylerinde cinsiyet ve yaş değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadığı tespit edilmiştir. Araştırmada müzik öğretmeni adaylarının öz-yeterlik düzeyleri ile problem çözme becerisi arasındaki ilişkinin olumlu yönlü ve manidar olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

In this research, which aims to determine the self-efficacy levels and problem-solving skill levels of music teacher candidates, to examine them according to gender and age variables, and to determine the relationship between self-efficacy levels and problem-solving skill levels, at Gazi University, Necmettin Erbakan University and Ömer Halisdemir University in 2016-2017. 306 music teacher candidates studying in the academic year participated. “Self-Efficacy-Sufficiency” scale and “Problem Solving Inventory” were used as measurement tools in the research. The analysis of the data obtained was made with the SPSS program. As a result of the research, the self-efficacy levels of music teacher candidates were good; Their problem solving skills are at a medium level; There is no statistically significant difference in the self-efficacy and sub-dimension levels of starting the behavior, maintaining the behavior, completing the behavior and coping with obstacles of the music teacher candidates according to the gender variable; According to the age variable, it was determined that the self-efficacy and behavior initiation and behavior completion levels were higher in students aged 21 and over, showing a statistically significant difference. In the study, it was found that the problem solving skill levels of music teacher candidates did not show a statistically significant difference according to age variable; According to the gender variable, there was a statistically significant difference in favor of female students; It was determined that there was no statistically significant difference in the levels of problem solving confidence, approach-avoidance style and personal control sub-dimensions according to gender and age variables. The study concluded that the relationship between music teacher candidates' self-efficacy levels and problem-solving skills is positive and significant.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics