Yönetim Güvenilirliği Davranış Ölçeğinin (MTB) Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Author :  

Year-Number: 2024-39
Yayımlanma Tarihi: 2024-06-21 12:53:35.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 681-706
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı Chory ve Medvel (2005) tarafından geliştirilen Yönetim Güvenilirliği Davranış Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması, geçerlik ve güvenirlik çalışmalarını yapmaktır. Araştırmanın pilot çalışmasını içeren; Maksimum Likelihood analizi, madde analizi, güvenirlik analizi, madde toplam korelasyon analizi için İstanbul ili Kağıthane, Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu ve Sarıyer devlet ilkokullarında görev yapan 300 ilkokul öğretmeni örneklem olarak belirlenmiştir. Ölçeğin Cronbach Alfa değeri 0,95 düzeyde çıkmıştır. Ölçek ifadeleri ile ölçek toplam korelasyon değerleri için yapılan analizde ifade - toplam ilişki değeri 0.30’un üzerinde olduğu görülmüştür. Ölçek ifadeleri ile ölçekten elde edilen toplam puanı arasındaki ilişkilerin 0,509-0.717 arasında değişmekte olduğu; bu ilişkilerin de istatistiki açıdan problem oluşturmadığı görülmüştür. Ölçekten madde çıkarıldığı için AFA analize Maximum Likelihood tekniği ile başlanmıştır. Daha sonra Açımlayıcı faktör analizinin ön koşulları olan Maksimum KMO ve Barlett analizleri yapılmış, anlamlı sonuçlar görülmüştür. Yapılan açıklayıcı faktör analizinde ölçekten 10 faktör elde edilmiştir. Faktör yük değerlerinin 0,826 ile 0,950 arasında değiştiği görülmüş, ölçekten madde çıkarımına gerek kalmamıştır. Doğrulayıcı faktör analizi için çalışmadaki ilçelerden 564 ilkokul öğretmeni örneklem olarak seçilmiştir. Analiz sonucunda madde faktör yükleri kabul edilebilir değerde çıkmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda en önemli kabul edilen değerlerin mükemmel düzeyde olduğu ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak ölçeğin Türkçe uyarlamasının yeterli düzeyde geçerlik ve güvenirlik gösterdiği görülmüştür.

 

 

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to adapt the Management Trustworthiness Behavior Scale developed by Chory and Medvel (2005) into Turkish and to conduct validity and reliability studies. For the pilot study of the research including maximum likelihood analysis, item analysis, reliability analysis and item total correlation analysis, 300 primary school teachers working in Kağıthane, Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu and Sarıyer public primary schools in Istanbul were determined as the sample. The Cronbach Alpha value of the scale was 0.95. In the analysis made for scale expressions and scale total correlation values, it was seen that the expression - total correlation value was above 0.30. The relationships between the scale expressions and the total score obtained from the scale ranged between 0.509-0.717; It was observed that these relationships did not cause any statistical problems. Since the item was removed from the scale, AFA analysis was started with the Maximum Likelihood technique. Then KMO and Bartlett analyses, which are the prerequisites for exploratory factor analysis, were performed and significant results were observed. In the explanatory factor analysis, 10 factors were obtained from the scale. It was observed that the factor load values varied between 0.826 and 0.950 and there was no need to remove items from the scale. For confirmatory factor analysis, 564 primary school teachers from the districts in the study were selected as a sample. As a result of the analysis, item factor loadings were found to be at acceptable values. As a result of confirmatory factor analysis, it was revealed that the most important values were at excellent levels. As a result, it was seen that the Turkish adaptation of the scale showed sufficient validity and reliability.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics