Kolaj Sanatının Tasarım Olgusu Olarak Dijital ve Heykel Sanatına Yansımaları

Author :  

Year-Number: 2024-39
Yayımlanma Tarihi: 2024-06-22 15:21:55.0
Language : Türkçe
Konu : Resim
Number of pages: 128-157
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bilim ve teknolojinin gelişmesi ile sosyo kültürel yapıdaki değişimler, sanayileşme, kentleşme gibi sanatın da gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Her toplumda teknik ve malzemelerin imkânlarından yararlanarak, yeni anlatım biçimleri oluşturmuş ve kendi sanatlarına da yön vermişlerdir. Bu sanatlardan birisi de kolaj sanatıdır. Kolaj; Asamblaj, montaj ve fotomontaj gibi kavramlarını içerisinde barındırmaktadır. Fakat kolaj bir tasarım aracı olarak sadece resim sanatında değil; heykel, kitap, takı, dijital sanat, mimari, kırkyama, grafik ve müzik gibi pek çok sanat alanında ve disiplinler arası uygulanan bütün tasarımların içerisinde yer almıştır. Bir teknikten ziyade bir düşünce biçimine dayanan kolaj sanatı, Kübizm ’den Dada, Sürrealist Sanat, Soyut Sanat, Pop Sanat, Çağdaş ve Güncel sanata kadar içinde etkin bir şekilde kullanılmıştır. Bir döneme öncülük eden ve kolajı sanatsal bir ifade aracı olarak gören sanatçıların başında; Henri Matisse, George Braque, Pablo Picasso, Kurt Schwitters, Marcel Duchamp, Richard Hamilton gibi sanatçılar gelmektedir. Bu araştırmanın esas amacı kolaj sanatının yansıdığı tasarım alanlarını araştırmaktır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi ile veri toplamada literatür taramadan yararlanılmıştır. Araştırma kolajın yansıdığı alanlar içinden sadece Dijital sanatta beş eser Alessandro Bavari, Anna Ursyn, James Faure Walker, Nil Yalter ve Hamdi Telli‘nin birer eseri ile heykel sanatında da on eser Pablo Picasso, Marcel Duchamp, Vladimir Tatlin, Meret Oppenheim, Robert Morris, Nam June Paik, Raoul Hausmann, Akio Takamori, Richard Aldrich ve Hande Şekerciler’nin birer eseri olmak üzere on beş eserle sınırlandırılmıştır. Araştırmanın evrenini kolajın yansıdığı farklı çalışmalarla, örneklem olarak Dijital ve Heykel Sanatına olan yansımaları olarak ele alınmıştır.

Keywords

Abstract

With the development of science and technology, changes in the socio-cultural structure, industrialization, and urbanization have played an important role in the development of art. During this period, artists went beyond traditional expression and entered new searches. By taking advantage of the possibilities of techniques and materials in every society, they have created new forms of expression and directed their own arts. Collage art, one of these arts, is made from newspapers, posters, labels, photographs, printed materials, mirrors, fabrics, etc. He created a form of expression by cutting objects and pasting them on the canvas. Collage includes concepts such as assemblage, montage, and photomontage. But collage as a design tool is not only used in painting butit has been included in many art fields such as sculpture, books, jewelry, digital art, architecture, patchwork, graphics, and music, and in all interdisciplinary designs. Collage art, which is based on a way of thinking rather than a technique, has been used effectively in Cubism, Dadaist, Surrealist, Abstract Art, Pop Art, Contemporary art, and current art. Among the artists who pioneered an era and saw collage as a means of artistic expressionartists such as Henri Matisse, Brague, Pablo Picasso, Kurt Schwitters, and Marcel Hamilton come to mind. The main purpose of this research is to investigate the design areas where collage art is reflected. In the study, the literature review was used to collect data through the qualitative research method. Among the areas where collage is reflected, the research is limited to fifteen artworks one work from Alessandro Bavari, Anna Ursyn, James Faure Walker, Nil Yalter, and Hamdi Telli in digital art, and one work from Pablo Picasso, Marcel Duchamp, Vladimir Tatlin, Meret Oppenheim, Robert Morris, Nam June Paik, Raoul Hausmann, Akio Takamori, Richard Aldrich, and Hande Sekerciler. The universe of the research was considered as different works in which collage is reflected, and its reflections on Digital and Sculpture Art as examples. Collage art has created forms of expression with richer material possibilities by taking part in many contemporary movements with sculpture art, even with limited materials in digital art.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics