Alternatif Değerlendirme Yöntemleri Işığında Resim Dersi Kapsamında Yapılmış Örnek Bir Değerlendirme Uygulaması

Author :  

Year-Number: 2024-39
Yayımlanma Tarihi: 2024-06-21 12:55:15.0
Language : Türkçe
Konu : Plastik Sanatlar
Number of pages: 505-520
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dünya’da ve Türkiye’de son yıllarda geliştirilen eğitim programları daha çok yapılandırmacı, proje tabanlı öğrenme ile problem çözme, eleştirel düşünme, etkili iletişim gibi becerileri ön plana çıkartan kuram ve uygulamalara dayandırılmaktadır. Dolayısıyla, benimsenen bu öğrenme teorilerinin doğasına uygun yeni ölçme ve değerlendirme yaklaşımları geliştirilip, uygulanmaya başlamıştır. Tamamlayıcı, süreç temelli veya alternatif değerlendirme olarak adlandırılan bu yaklaşımlara göre değerlendirme, öğrencilerin öğrenme süreçlerini desteklemek amacıyla yapılması gereken faaliyetleri kapsamaktadır. Alternatif değerlendirme yaklaşımları arasında; portfolyo değerlendirme, öz değerlendirme, akran değerlendirme, grup değerlendirme, dereceli puanlama anahtarları, kavram haritaları, kontrol listeleri gibi değerlendirme biçimleri yer almaktadır. Bu çalışmanın ana hedefi de, alternatif değerlendirme yaklaşımlarından olan, portfolyo değerlendirme, öz değerlendirme, akran değerlendirmesi, grup değerlendirmesi ve öğretim elemanı değerlendirmesi gibi yöntemlerin bir arada kullanılması ve bu her bir değerlendirme aşamasında elde edilen sonuçların birbiriyle ne derecede örtüştüğünü veya yakınlık derecelerini tespit etmektir.  Bu amaçla; “anadal resim” adlı dersi alan öğrencilere teorik ve uygulamalı olarak çalışmalar yaptırılmış, her hafta yapılan iki boyutlu çalışmaları birer portfolyoda (tual üzeri renkli resimler) toplatılmış, portfolyolar üzerinden; önce öz değerlendirme, akran değerlendirme, grup değerlendirme, ortak değerlendirme yapılmıştır. Ortak değerlendirmede, öğretim üyesi değerlendirme süreçlerine aktif olarak katılmış ve açık tartışma yöntemiyle tek tek değerlendirme yapılmıştır. Grup değerlendirmesinde, öğretim üyesi tarafından başarılı görülen öğrenciler arasından on beş kişilik bir değerlendirme grubu oluşturulmuş ve bütün çalışmalar arasından sergilenebilir çalışmalar seçilmiş ve puanlama yapılmıştır. Bu dört aşamalı değerlendirme sonuçları karşılaştırılarak, uygulanan farklı değerlendirme yöntemlerinin uygulanmasından elde edilen sonuçların ne derece örtüştüğü veya örtüşmediği karşılaştırmalı değerlendirilerek sonuç görülmek istenmiştir. Bu değerlendirme süreçleri işletilmeden önce; bütün öğrencilere hangi özelliklerin değerlendirilmesi gerektiği, bu özelliklerin puan olarak karşılıkları detaylı bir şekilde anlatılmış, ayrıca değerlendirme yaparken dürüst davranmalarının önemi de belirtilerek, duygusal değerlendirmelerin önüne geçilmeye çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

The text notes that education programs developed recently in Turkey and the world focus on constructivist, project-based learning, problem-solving, critical thinking, and effective communication skills. Therefore, new measurement and evaluation approaches that are consistent with these learning theories have been developed and implemented, such as complementary, process-oriented, or alternative assessment. Alternative assessment methods include portfolio assessment, self-assessment, peer assessment, group assessment, rating scales, concept maps, and checklists. The main objective of this study is to use a combination of alternative evaluation methods such as portfolio assessment, self-assessment, peer assessment, group assessment, and instructor evaluation, and determine the degree of similarity or correspondence between the results obtained at each evaluation stage. To achieve this goal, students taking a course called "Main Field of Art: Painting" were asked to do theoretical and practical work, and two-dimensional works were collected in a portfolio every week. Then, self-assessment, peer assessment, group assessment, and instructor assessment were performed based on the portfolios. In the joint evaluation, the faculty members actively participated in the evaluation process and individual evaluations were conducted through an open discussion method. In the group evaluation, a fifteen-member evaluation group was formed from among the students deemed successful by the faculty member, and showcase-worthy works were selected and evaluated. The results of these four-stage evaluations were compared, and the extent to which the results obtained from the different evaluation methods overlapped or did not overlap was comparatively evaluated to reach a conclusion. Before conducting these evaluation processes, all students were informed in detail about which qualities needed to be evaluated, the corresponding points for these qualities, and the importance of being honest during the evaluation process, with an effort to prevent emotional evaluations.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics