YENİ VAHŞİLER'DE (DIŞAVURUMCULARDA) RENK OLGUSU

Author :  

Year-Number: 2015-2
Language : null
Konu : SOSYAL BİLİMLER/GÜZEL SANATLAR
Number of pages: 105-112
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tüm sanat ve kültür hareketlerinin ortaya çıktığı dönemin toplumsal olaylarından bağımsız bir şekilde ele alınamayacağı gibi Yeni Vahşiler hareketini de çağının sosyal ve kültürel olaylarından ayrı göremeyiz. Birinci ve ikinci dünya savaşlarının etkisiyle yıkılmış, travma yaşamış ve sonuç olarak anlam yitimine uğramış bir Alman toplumuyla karşı karşıyayız. Bireyin anlam üretmesini sağlayan duygu ve düşünce parçalanmasıyla post-modern dünyada görülen benlik yarılması (kişilik yarılması) Alman toplumunda da benzer şekilde görülmüştür. Bu da sonuç olarak bireyi parçalanan duygu ve düşüncesini birleştirmek yoluyla benlik yarılmasını sağaltmak (tedavi etmek, iyileştirmek) yoluna itmiştir. 1900’ lü yıllardaki dışavurumculuk hareketinin benzer ama birçok yönden farklı sanatsal yöntemleriyle yeni (ikinci) dışavurumculuk hareketi ortaya çıkmıştır. Bu çalışmanın ilk bölümünde Yeni vahşilerden önceki toplumsal ve sanatsal ortam incelenmiş, ikinci bölümde renk olgusu bilimsel ve plastik sanatlar açısından incelenmiştir. Üçüncü bölümde ise Yeni Vahşiler’ de rengin nasıl ele alındığı, bir ifade (anlatım) aracı olarak nasıl kullanıldığı üzerinde durulmuştur.

Keywords

Abstract

All art and culture movements ocur independently of the socialevents of the period can not be handled as a new movement of wild life apart from social and cultural events of the era, we can not see. Destroyed by the effect of the first and second world wars, suffered the loss of a sense of trauma and as a result we are faced with German society. Providing an individual's thoughts and feelings produce meaning fragmentation seen in the post-modern world of self-cleavage (personalitysplit) in German society was seen in a similar manner. This also results in fragmented thoughts and feelings of the individual through the self-cleavag emerge to treatment (cure, heal) has led to the path. 1900 's, but in many ways similar to the expressionist movement with different artistic method snew (second) Expressionism movement has emerged. In the first part of this study, social andartistic environment were examined prior to the new wilderness, in the second part of the new Wild 'discussed how the color of an expression has focused on how it is used as a tool.

Keywords


 • Akkuş, Y. (2007) Dışavurumculuk ve 1980 Sonrası Türk Resim Sanatındaki Yayılımı, Dokuz Eylül

 • Tezi, , İzmir. Antmen, A. (2008) 20 yy Batı sanatında akımlar, Birinci Basım, İstanbul: Sel,.

 • Birol, A. (2006) Günümüz Sanatında Anlatımcı Duyarlık, Yayınlanmamış Lisans Bitirme Tezi, İz-

 • Lynton, N. (1991) Modern Sanatın Öyküsü, 2.basım.Çev: Prof. Dr. Cevat Çapan ve Prof. Dr. Öziş

 • Wheeler, D. (1991) Art Since, Mid-Century 1945 toPresent, New York: Thamesand Hudson İNTERNET KAYNAKLARI Kozlu, D. (2012, 1 Nisan ) Kötü Resmin Sanattaki Yeri. Erişim tarihi: 10.11. 2015

 • 06.06.2014). http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/kiefer/ Erişim tarihi: 06.06.2014. https://www.fondationbeyeler.ch/en/collection/georg-baselitz Erişim tarihi: 06.06.2014.

                                                                                                    
 • Article Statistics