Mûsâ Cârullah Bigiyef’in İtikadî Meselelerde Sünnetle İstidlal Yöntemi

Author :  

Year-Number: 2024-39
Yayımlanma Tarihi: 2024-06-21 12:56:46.0
Language : Türkçe
Konu : Temel İslam Bilimleri
Number of pages: 437-455
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

19. yüzyılda İslam dünyasında karşılaşılan zorluklar, dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan müslüman düşünürleri, bu krizin doğru anlaşılması ve çözüm arayışı için harekete geçirmiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde siyasi hakimiyetin zayıflamasıyla müslümanların toprak bütünlüğü zarar görürken, İslam düşüncesi eski canlılığını yitirmiş ve dinin daha çok geleneksel boyutu ile tecrübe edilmesi söz konusu olmuştur. Bu dönemde, birçok ilim ve fikir adamı, yenilgi hissiyatıyla hareket ederek reaksiyoner bir tutum sergilemiş, bu durum fikirsel anlamda zaman zaman kargaşa ve ayrılıkları beraberinde getirmiştir. Modern bilimsel metotların İslam düşüncesine dahil edilip edilmemesi gündeme getirilmiştir. Mûsâ Cârullah gibi ilim ve fikir insanları, siyasi sıkıntıların yanında İslam düşünce geleneğinin durağanlaştığını ve İslam'ın içerdiği dinamiklerin ihmal edildiğini belirterek İslam düşüncesine dinamizm kazandırmak için reformist yaklaşımları benimsemişlerdir. Mûsâ Cârullah, bilimsel gelişmeleri önemsemekle birlikte İslam’ın temel değerlerini daha kuşatıcı bir tarzda gözden geçirme eğilimindedir. Bu anlamda sünnet, onun üzerinde hassasiyetle durduğu bir kavram olmuştur. O, sünnetin konumunu geniş bir perspektifle ele almıştır. Kur’ân’ın dinde delil oluşunu, sünnetin delil olarak kabul edilmesiyle ilişkilendirmiştir. İnanca dair konuları çözümleme yönteminde sünnetin kaynaklığına yer vermiştir. İsra ve Mi’rac hadiseleri, Nüzul-i İsa ve ilahi rahmetin kuşatıcılığına dair düşünce ve değerlendirmelerde sünnete başvurduğu görülmektedir. Bu çalışmada Mûsâ Cârullah’ın söz konusu inanç meseleleri ekseninde sünnete başvurma yöntemi üzerinde durulacaktır.

Keywords

Abstract

The difficulties encountered in the Islamic world in the 19th century mobilized Muslim thinkers living in different parts of the world to understand this crisis correctly and seek solutions. It is accepted that Islamic thought has lost its former vitality. Scientists and intellectuals such as Mûsâ Cârullah have adopted reformist approaches to bring dynamism to Islamic thought, stating that in addition to political troubles, the Islamic thought tradition has become stagnant and the dynamics contained in Islam have been neglected. Although Musa Carullah attaches importance to scientific developments, he tends to review the basic values of Islam in a more comprehensive manner. In this sense, circumcision was a concept that he emphasized sensitively. He discussed the position of circumcision from a broad perspective. He associates the Quran's being evidence in religion with the acceptance of the Sunnah as evidence. He included the source of the sunnah in his method of analyzing faith-related issues. It is seen that he referred to the sunnah in his thoughts and evaluations about Isra and Mi'raj events, the descent of Jesus and the encompassing nature of divine mercy. In this study, we will focus on Mûsâ Cârullah's method of resorting to circumcision in the context of these faith issues.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics