İklim Değişikliği ve Sanat

Author :  

Year-Number: 2024-39
Yayımlanma Tarihi: 2024-06-21 12:58:16.0
Language : Türkçe
Konu : Plastik Sanatlar
Number of pages: 521-544
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanlık tarihi boyunca, insan ve doğa arasındaki ilişki değişime uğramıştır. Toplayıcı ilk insandan günümüze iklim binlerce yıl boyunca insan yaşamını şekillendirmiştir.  Ancak son yüzyıllarda bu durum ağırlıklı olarak değişmeye başlamıştır. İnsan kaynaklı fosil yakıtlar, ormansızlaşma, arazi kullanımı, sanayi süreçleri ve sera gazı salınımı gibi etkilerle küresel çapta iklim değişiklikleri yaşanmaya başlamış ve önümüzdeki yıllarda da etkilerinin boyutlarının daha da büyüyeceği öngörülmektedir. İklim biliminin tek başına yapacağı uyarılar yeterli olmamakta, tüm insanlığı bu konuda harekete geçirmek ve duyarlılık oluşturmak amacıyla yaşamsal tüm alanlarda yeni birtakım alternatifler oluşturma gerekliliği doğmaktadır. Alternatif yollardan bir tanesi kritik ve henüz cevaplanmamış soruları ve sorunları ele almak için açıkça tasarlanmış, doğanın bir parçası olacak ve mesaj iletecek/içerecek sanatsal ifade yolları gelmektedir. Bu kapsamda: İklim değişiminin sanatsal yollarla somutlaştırılmasında ve sosyal alanda bir farkındalığın oluşturulmasında sanatın rolü nedir?  Araştırmanın sorusu olarak belirlenmiştir. Bu soruya yanıt verebilmek amacıyla nitel araştırma yöntemlerinden betimsel yöntem kullanılmıştır. İklim değişikliği ile ilgili toplum ve bireyleri ilgilendiren konu ve sorunlar irdelenmiş, iklim ve iklim değişikliğine sanatın bakışı, sanatçıların tutumu ve bu önemli soruna karşı ortaya koymuş oldukları çalışmalar ele alınıp değerlendirilmiştir. Araştırmada, sanatçıların disiplinlerarası bir perspektifle iklim değişikliğinin etkilerini sanatsal yollarla ifade ettikleri görülmüş ve ortaya koymuş oldukları çalışmaların kültürel-sosyal alanda farkındalık oluşturmada önemli roller üstlenebileceği sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

Throughout human history, the relationship between man and nature has undergone changes. From the first man to the present day, the climate has shaped human life for thousands of years. However, in recent centuries, this situation has begun to change predominantly. Climate changes have begun to be experienced globally with impacts such as human-induced fossil fuels, deforestation, land use, industrial processes and greenhouse gas emissions, and it is predicted that the effects will grow in the coming years. The warnings to be made by climate science alone are not enough, and it is necessary to create new alternatives in all vital areas in order to mobilize all humanity on this issue and to create sensitivity. One of the alternative ways is through ways of artistic expression that are clearly designed to address critical and as yet unanswered questions and issues, that will be part of nature and that will convey/contain messages. In this context: What is the role of art in embodying climate change through artistic means and in creating an awareness in the social sphere? it was determined as a question of the research. In order to answer this question, descriptive method, one of the qualitative research methods, was used. The issues and problems related to climate change that concern society and individuals were examined, the view of art on climate and climate change, the attitude of artists and their works against this important problem were discussed and evaluated. In the research, it was seen that artists express the effects of climate change in artistic ways with an interdisciplinary perspective and it was concluded that their studies could play important roles in raising awareness in the cultural-social field.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics