Eğitim Bilişim Ağındaki (Eba) Ortaokul Matematik Ders Videolarının İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2024-39
Yayımlanma Tarihi: 2024-06-21 12:59:13.0
Language : Türkçe
Konu : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Number of pages: 568-587
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yaşadığımız yüzyılda teknoloji hayatımızın her alanına nüfuz etmiştir. Bu alanların başında da eğitim gelmektedir. Ülkemizde de Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından başlatılan Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) projesi, teknolojinin eğitimdeki rolünü vurgulayan önemli adımlardan biridir. FATİH projesi kapsamında sınıf ortamları akıllı tahtalarla donatılmış olup öğretmen ve öğrencilere yönelik e-içeriklerin tedarik edilmesi için Eğitim Bilişim Ağı (EBA) kurulmuştur. EBA’ da öğretmenlerin derslerinde kullanabilecekleri pek çok konu anlatım videosu ve etkileşimli içerikler bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, MEB tarafından kurulan EBA' da yer alan ortaokul matematik dersi videolarını ve etkileşimli içerikleri; süre, izlenme sayısı, ders videolarının sınıflara göre dağılımları, hedef kazanımlarla ilişkisi gibi değişkenler açısından incelemektir. Çalışmada, ortaokul beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci sınıf matematik derslerine ait toplam 312 adet ders videosu ile 144 etkileşimli içerik alanında uzman iki matematik eğitimcisi tarafından ikişer kez izlenmiş ve belirtilen değişkenler açısından incelenmiştir. Elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. İki araştırmacının yaptığı sınıflandırma kendi arasında karşılaştırılarak, Miles vd., (1994) tarafından geliştirilen güvenirlik formülü (güvenirlik  =  (görüş  birliği  /  görüşbirliği + görüş ayrılığı) x 100) ile  hesaplanmış ve aralarındaki uyum %94 bulunmuştur. Elde edilen analiz sonuçları tablolar halinde sunulmuştur. Bu çalışma, eğitimde teknolojinin kullanımının etkilerini anlamak ve eğitimde daha etkili yöntemlerin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla önemli bir adımdır.

Keywords

Abstract

In the century we live in, technology has penetrated every aspect of our lives. Education comes first among these branches. The Movement to Increase Opportunities and Improve Technology (FATİH) project, initiated by the Ministry of National Education (MEB) in our country, is one of the important steps emphasizing the role of technology in education. Within the scope of the FATİH project, classroom environments are equipped with smart boards and the Education Information Network (EBA) has been established to provide e-content for teachers and students. EBA has many lecture videos and interactive content that teachers can use in their lessons. The aim of this study is to use secondary school mathematics course videos and interactive contents on EBA, established by the Ministry of Education; to examine it in terms of variables such as duration, number of views, distribution of course videos according to classes, relationship with learning objectives. In the study, a total of 312 lesson videos and 144 interactive content belonging to secondary school fifth, sixth, seventh and eighth grade mathematics courses were watched twice by two mathematics educators who are experts in the field and examined in terms of the specified variables. The data obtained was analyzed with the descriptive analysis method. The classification made by the two researchers was compared and calculated with the reliability formula developed by Miles et al., (1994) (reliability = (consensus / consensus + disagreement) x 100) and the agreement between them was found to be 94%. The analysis results obtained are presented in tables. This study is an important step to understand the effects of the use of technology in education and to contribute to the development of more effective methods in education.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics