SOSYALLEŞMEDE DEĞİŞEN ROLLER: KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI VE İNFORMAL EĞİTİMİN ARTAN ÖNEMİ

Author:

Year-Number: 2015-2
Number of pages: 59-72
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Teknoloji ve kitle iletişim araçlarındaki gelişmelerin iyi anlaşılması; bu gelişmelerin yarattığı yeni kültürel, sosyal değerler ve bu doğrultuda ortaya çıkan davranış kalıplarının bireylere nasıl aktarılacağı önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu araştırma kitle iletişim araçlarıyla beraber sosyalleşmede değişen roller ve informal eğitimin sosyalleşme sürecindeki önemini ortaya koymayı amaçlamıştır. Bu amaç doğrultusunda yöntem olarak doküman analizi kullanılmıştır. Aile ve toplumsal hayattaki değişim, teknoloji ve kitle iletişim araçlarının hayatın her alanına nüfuzu, eğitimdeki algı ve beklentilerin farklılaşmasına neden olmuştur. Bu farklılaşmadan en büyük payı sosyalleşme kavramı almıştır. Sosyalleşmede araç ve mekanların değişimi, sosyalleşme sürecinin nasıl ve ne şekilde gerçekleşeceği, informal eğitimin bu sürece katkısı nasıl olabilir soruları, bu çalışmada cevaplandırılmaya çalışılacaktır

Keywords

Abstract

Technology and better understanding of developments in mass communication and new social and cultural values which are created by these phenomenons emerges as an important issue. In addition to that the other important issue is how to relay patterns of behaviors resulting in this direction to individuals. This research is about changing roles in socialization with mass communication and the importance of informal education in socialization process. Document analysis is used as a method in accordance with this subject. Changing in family and social life, the influence of technology and mass communication in all areas of life, differentiation of perceptions and expectations in education, changing tools and places in socialization and how those changes can contribute to this process are the questions to be answered in this study.

Keywords