AHMET HAMDİ TANPINAR’IN ŞİİRLERİNDE RÜYA, ZAMAN VE EŞİK KAVRAMLARI VE BU KAVRAMLARIN BİRBİRLERİYLE İLİŞKİLERİ

Author:

Year-Number: 2016-3
Number of pages: 137-153
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, pek çok edebi türde eser veren Ahmet Hamdi Tanpınar’ın şiirleri, rüya, zaman ve eşik kavramları açısından incelenecektir. Tanpınar, kendi hayat görüşleri doğrultusunda şiirler yazmış bir şairimizdir. Bergson, Jung, Freud, Bachelard gibi isimlerden hayat görüşleri ve felsefeleri açısından etkilenen ve bu etkilenişleri şiirlerinde hissettiren şair, 80 civarındaki şiirlerinin tamamına yakınında, bu kavramları kullanmayı bir gelenek hâline getirmiştir. Tanpınar’ın edebi ve kültürel yapısında Fransız edebiyatı ve kültürünün, Ahmet Haşim’in, Yahya Kemal’in etkileri görülür. Bu bağlamda sembolist, empresyonist şiirler yazan şair, pek çok şiirinde bir rüya hali içinde, var olan zamandan farklı olan, sanal olarak adlandırılabilecek bir zamanda, kendi deyimiyle bir “eşikte” dir. Çalışmada yöntem olarak literatür ve ikinci elden kaynak taraması metodu kullanılmış, bunun yanı sıra Tanpınar’ın kendi günlüklerinden de yararlanılmıştır. Bu çalışma ile mevcut kavramların kullanılışı ile ilgili örnekler vesilesiyle Tanpınar’ın şiir evreni hakkında genel bir yargıya ulaşmak da mümkün olacaktır.

Keywords

Abstract

In this study, poems of Ahmet Hamdi Tanpınar, who has many literary works, will be analysed in terms of dream, time and verge. Tanpınar is a poet who writes poems with his own point of view. The poet, who was affected by Bergson, Jung, Freud, Bachelard in terms of world view and philosophy, has a tradition of using these terms in his nearly 80 poems. In his literary and cultural structure, affect of French literature, Ahmet Haşim, Yahya Kemal are seen. In this context, the poet, having symbolist and impressionist poems, is in a dream mood, in a different time from the real one that can be named as virtual, on a verge. In the study, literature analysing and second hand source scanning was used and also Tanpınar's diaries were benefited. In addition to this, thanks to the examples about how to use the subjects, it is possible to have a general idea about Tanpınar's poem world.

Keywords