REKLAMLARIN SOSYO-EKONOMİK ETKİLERİ: DIŞ TİCARET YÖNÜNDEN BİR DEĞERLENDİRME

Author :  

Year-Number: 2016-3
Language : null
Konu : İktisat- Uluslararası İktisat
Number of pages: 57-70
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Reklâm, gazetede bir duyuru ya da mesaj, kamuya açık alanda bir poster, radyo veya televizyonda bir ürün veya hizmet veya belli bir işi yapmak için bir talep ya da öneridir. Reklâmlar hayatımızın gerçeğidir. Reklâmlar, insanlık tarihinin en güçlü propaganda sistemidir. Reklâmlar, hayat tarzımızı da derinden etkiler. Günlük hayatımızda yoğun bir reklam bombardımanı altında yaşarız. Ömrümüzün çok önemli bölümünü televizyonda reklam izlemekle veya gazetede reklam mesajlarını okumakla tüketiriz. Bu çalışmada, özellikle dış ticaret açısından, reklâmların sosyal ve ekonomik yönleri konusunda bazı görüşler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

Advertisement is a notice or a message in a newspaper, or on a poster in a public place, or an announcement on television or on radio offering or asking for a product or service, or a person to do certain job. Advertisements are the reality of our life. Advertisement is the most powerful system of propaganda in human history. Advertisement deeply affects our lifestyle. We live under the massive bombardment of advertisement at daily life. We consume very important part of our life as watching the advertisements on TV or reading advertisement messages at newspaper. At this study, some views are submitted about social and economic aspects of advertisements, especially from the viewpoint of foreign trade.

Keywords


 • Abela, Andrew V.- Paul W. Farris (1999). Advertising and Competition, Darden School of Bu- siness Administration, University of Virginia, Charlottesville, Virginia, USA.

 • Alden, D. L., J. E. M. Steenkamp and R.Batra (1999), “Brand Positioning Trought Advertising in Asia, Nord America and Europe: The Role of Global Consumer Culture”. Journal of Marketing, January, 75-87.

 • Anonim; (1993). Oxford Dictionary of Business English, Oxford University Press, England.

 • Anonim; (2009). Examples of the Negative Aspects of Advertising and Commerce, www.trivia-library.com/ a/ examples…. Htm. Erişim Tarihi; 12.05.2011

 • Avşar, Zakir; (2001). Reklamların Tüketici Politikası Yönünden Değerlendirilmesi Denetimi ve Türkiye, www.hukukcu.com/ bilimsel/ kitaplar/ zakiravsar/ reklam/ reklamlarin… htm. Erişim Tarihi; 12.05.2011

 • Bal, Müslüme Narin; Neşe Şengök; (2002). Reklam ve Piyasa Yapısı. http://www.econ.utah.edu./ehbar/erc2002. pdf. Erişim Tarihi; 12.05.2011 Çelik, Kenan; (2009). Genel Ekonomi. Murathan Yayınevi, Trabzon.

 • Enright, Michael J.; (1998). The Globalization of Competition and Localization of Competitive Advantage: Policies toward Regional Clustering, Paper presented at the Workshop on the Globalisation of Multinational Enterprise Activity and Economic Development, University of Strathclyde, Glasgow, Scotland, May 15-16, 1998.

 • Fidan, Bülent; (2007). Reklam ve Karikatür. BAMM (Business Advertising Marketing Media) Yayınları, İstanbul.

 • Ger, G. And R. W. Belk (1996) “I’d Like to Buy the World a Coke: Consuptionscapes of the Less Affluent World. Journal of Consumer Policy 19: 271-304, 1996.

 • Gültekin, Sadettin; (2011). Küreselleşme Çağında Dış Ticarette Rekabet İçin Kümelenme Stra- tejisi:Türkiye’nin Tarım Kümelenmesi Gerekliliği. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (22) 2011 / 2 :29-40

 • Gültekin, Sadettin; (2007). Küresel Rekabet Ortamında Türkiye’nin Dış Ticarette Verimlilik ve Rekabet Gücü, Markatek 2007, Marka Kalite ve Teknoloji Yönetimi Sempozyumu (Bildiriler Kitabı), 18-19 Mayıs 2007. Gaziantep.

 • Gültekin, Sadettin; Mustafa Savcı; (2008). Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi, Murathan Yayınevi, Trabzon.

 • Hirschman, E. C; (1988). The Ideology of Consumption: A Structural-Syntactical Analysis of 'Dallas' and 'Dynasty'. Journal of Consumer Research, 15: 344-59 ...

 • İslamoğlu, Ahmet Hamdi; (2008). Pazarlama Yönetimi, 4.baskı, Beta Yayın Dağıtım A.Ş. İstan- bul.

 • Jones, J. P. (2006) Masallar ve Gerçeklerle Reklamcılık, (Çev. A. Özer), İsatanbul, Mediacat, 31.

 • Karahasan, Fatoş; (2007). Neden Herkes Futboldan ve Reklamdan Anlar, BAMM (Business Advertising Marketing Media) Yayınları, İstanbul.

 • Kotler, Philip; (2007). On Ölümcül Pazarlama Günahı; Çeviri: Banu Adıyaman, MediaCat Ki- tapları, İstanbul.

 • Merlis, Edward A. (2016). Examples of the Negative Aspects of Advertising and Commercials. Trivia-Library.Com. Erişim Tarihi:20.01.2016

 • Odabaşı, Yavuz; (2004). Postmodern Pazarlama, 2.baskı, MediaCat Kitapları, İstanbul.

 • Özdiker, Cengiz. (2006). Türkiye’de Medyanın Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Bakımından Gelişmeler. www. medyakronik.com/ akademi/ makaleler/ makaleler36. htm. Erişim Tarihi; 05.06.2011

 • Pass, Christopher; Bryan Lowes; (1994). Business and Microeconomics, Routledge Publications, London, 1994.

 • Sutton, Dave; Tom Klein; (2007). Pazarlama Sanat Değil Bilimdir, Çeviri: Dinç Tayanç, Media- Cat Kitapları, İstanbul.

 • Ural, T. (2008). Çok Uluslu İşletmelerin Tutundurma Faaliyetleri ve Kitle İletişim Araçlarının Küresel Tüketici Kültürü Üzerine Etkisi, H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 26:2, s.257-274.

 • Yükselen, C. (2007) Pazarlama- İlkeler, Yönetim, Örnek Olaylar, Ankara, Detay Yayıncılık.

 • Zyman, Sergio; (2007). Bildiğimiz Pazarlamanın Sonu, Çeviri: İlkay Sevgi Çopur, MediaCat Kitapları, 3. basım, İstanbul.

                                                                                                    
 • Article Statistics