TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNDE REKABET GÜCÜ: TÜRKİYE, ÇİN, HİNDİSTAN VE PAKİSTAN ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2016-3
Language : null
Konu : iktisat
Number of pages: 71-84
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tekstil ve hazır giyim sektörü, gelişmekte olan ülkelerin kalkınma sürecinde önemli rol oynamaktadır. Tekstil ve hazır giyim sektörü dünyada uluslararası rekabetin en yoğun olduğu ve her geçen gün arttığı sektörlerden biridir. Rekabet gücü kavramı tekstil ve hazır giyim sanayinde son derecede önemlidir. Bu çalışmanın amacı Türkiye, Çin, Hindistan ve Pakistan’da tekstil ve hazır giyim sektörünün rekabet gücünü analiz etmektir. Çalışmada 2000-2014 dönemi ele alınmış ve SITC Rev.3 iki haneli sınıflandırma kullanılmıştır. Çalışmada Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler ve Karşılaştırmalı İhracat Performansı endeksi kullanılmıştır. Sonuç olarak, ele alınan ülkelerde tekstil ve hazır giyim sektöründe rekabet gücünün yüksek olduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

Textile and apparel industry plays an important role in the development process of developing countries. Textile and apparel industry is the most intense international competition and is one of the sectors that increased with each passing day. The concept of competitiveness in the textile and apparel industry is extremely important. The aim of this study is to analyze the competition power in the textile and apparel industry of Turkey, China, India and Pakıstan. The study dealt with the period 2000-2014 and SITC Rev. 3 two-digit classification was used. In this study, Revealed Comparative Advantage and Comparative Export Performance index was used. As a result, it was observed that the high competitiveness of the textile and apparel industry in the discussed countries.

Keywords


 • Altıntaş, N., ve Akpolat, A., (2013). Tekstil Sektöründe Avrupa Birliği ile Türkiye Arasındaki Rekabet Analizi. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(6): 33-42.

 • Amighini, A., (2005). China in the International Fragmentation of Production: Evidence from the ICT Industry. The European Journal of Comparative Economics, 2(2): 203-219.

 • Arslan, K. (2008). Tekstil ve Hazır Giyim Sektörünün Dönüşüm Stratejileri ve Yeni Yol Haritası, Müsiad, Araştırma Raporları, .1-160.

 • Atış, A., (2014). Türkiye’nin Tekstil ve Konfeksiyon Sektörünün Karşılaştırmalı Rekabet Analizi, Ege Akademik Bakış, 14(2): 315-334.

 • Aydoğdu, G., (2012). Hazır Giyim ve Konfeksiyon Araştırma Raporu. Çukurova Kalkınma Ajansı, 1-34.

 • Bashımov, G., (2014). Tekstil ve Hazır Giyim Sektörünün Karşılaştırmalı Avantajı: Türkiye ve Pakistan Örneği. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(1): 31-42.

 • Çakmak, Ö., (2005). Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler ve Rekabet Gücü: Türkiye Tekstil ve Hazır Giyim Endüstrisi Üzerine Bir Uygulama. Ege Akademik Bakış, 5(1): 65-76

 • Çetin, M., ve Ecevit, E., (2008). İhracatın Sürükleyici Gücü Olarak Tekstil Sektörü: Kahraman- maraş İli Örneği. Yönetim ve Ekonomi, 15(2): 116-132.

 • Çivi, E., (2001). Rekabet Gücü: Literatür Araştırması. Yönetim ve Ekonomi, 8(2): 22- 38.

 • Çoban, O., Kök, R., (2005). Türkiye Tekstil Endüstrisi ve Rekabet Gücü: AB Ülkeleriyle Karşılaş- tırmalı Bir Analiz Örneği, 1989-2001. İktisat İşletme ve Finans, 20(228): 68-81.

 • Erkan, B., (2011). Türkiye’nin Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü İhracatında Uluslararası Rekabet Gücünün Belirlenmesi. EconAnadolu 2011: Anadolu International Conference in Economics II, 1-21.

 • Erkekoğlu, H., Kılıçarslan, Z., ve Göknar, H., (2014). Kayseri İlinin Mobilya Sektörü Rekabet Gücü: Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlük Endeksi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 44: 1-22.

 • Eroğlu, Ö., ve Özdamar, G., (2005). Türk İmalat Sanayinin Rekabet Gücü ve Beyaz Eşya Sektörü Üzerine Bir İnceleme. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 10(2): 1-22.

 • Güleryüz, Ö., (2011). Küresel Gelişmeler Işığında Türkiye’de Tekstil Sektörü ve Geleceği. Sü- leyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı Bitirme Projesi,1-142.

 • Kösekahyaoğlu, L., ve Özdamar, G., (2011). Türkiye, Çin ve Hindistan’ın Sektörel Rekabet Gü- cü Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 30(2): 29-49.

 • Kumar, R., ve Chadee, D., (2002). International Competitiveness of Asian Firms An Analytical Framework. ERD Working Paper Series, 4: 1-33.

 • Özçalık, M., ve Okur, A., (2013). Türk Tekstil ve Hazır Giyim Sektörlerinin Gümrük Birliği Son- rası AB-15 Ülkeleri Karşısındaki Rekabet Gücü. CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1): 205223.

 • Serbanel, C., (2014). Romanıan Textile Industry and Its Competitive Advantage. Practical App- lication of Science, 2(2): 395-404.

 • Şahin, D., (2015). Türkiye ve Çin’in Tekstil ve Hazır Giyim Sektöründe Rekabet Gücünün Ana- lizi. Akademik Bakış Dergisi, 47: 155-171.

 • Uğur, A., (2004). Türkiye’nin Dış Ticaretinde Tekstil-Giyim Sektörünün Yeri ve Yeni Rekabet Dönemi, 26-49. http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/33/825/10464.pdf.

 • Yücel, Y.,(2010). Uluslararası Ticaretin Serbestleştirilmesi Sürecinde Türk Tekstil ve Hazır Gi- yim Sektörünün Rekabet Gücü ve Çin Tehdidi. Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, 29(2): 227-250.

                                                                                                    
 • Article Statistics