SANATIN KÜLTÜREL EYLEMİ: SANATIN KÜLTÜR, KÜLTÜRÜN SANAT FİKRİ

Author:

Number of pages: 159-174
Year-Number: 2016-4

Abstract

Sanat yapıtı, görsel dünyanın öznel olarak algılanması ve biçimlendirilmesi yoluyla ortaya çıkar. Haliyle, algılar sonucunda olgunlaşan düşüncenin yorumlanmış biçimi olarak sanat yapıtının, varolan kültürden etkilenmesi ve aynı zamanda onu etkilemesi son derece doğaldır. Altamira Mağarası’nın duvarlarındaki ‘çizimler’den, Leonardo Vinci’nin ‘Mona Liza’sına, Bernini’nin ‘Azize Teresa’sından, Picasso’nun ‘Guernica’sına kadar pek çok eser, sanat yapıtı olarak varolan kültürün içinde bir anlam ve nitelik kazanmıştır. Değişen kültürel yapı ve nitelikler, Kuspit’in ‘her şeyin sanat olduğu’ ve Arthur C. Danto’nun ‘sanatın sonu’ yaklaşımlarını önümüze koyarak sanatın niteliği ve kültür arasında bir çatışmanın veya tanımsızlığının olası problemlerini göstermesi bakımından önemli ve oldukça iddialı ve şaşırtıcı gelişmelerdir. Dolayısıyla sanata nasıl bakmamız gerektiği ve neyin sanat olduğu veya olmadığına yönelik yaklaşımlar her şeyden önce dönemin yerleşik kültürel niteliklerinden oldukça etkilenmektedir. Bu çalışmada, kültür içinde var olan sanatın, aynı zamanda kültür ürettiği ve bunun yanı sıra var olan kültüre olan katkıları doğrultusunda, sanatın güncel kültüre dair anlam kümeleri ile olan ilişkisi betimlenmeye çalışılmaktadır.

Keywords

Abstract

Work of art comes out through percieved subjectively and formilizing of visual world. Therefore, interpreted form of art which is growing up thoughts in consequence of senses as a work of art is quite normal to be affected by established culture and also affect it. Thanks to drawings on the wall of Altamira mountain, a lot of work like Mona Liza by Da Vinci, Saint Teresa by Bernini, Guernica by Picasso has gain meaning and qualification by culture which is exist as work of art. Changing cultural constructions and qualifications put forward two approaches; Kuspit’s “everything is an art” and Arthur C, Donto’s “end of art” and there is a conflict or ineffability between qualification of art and culture or to show it’s possible problems. In this way it is important, assertive and surprising development. Accordingly, which angle we should look at the art or the approaches for which one is art or not is affected by settled cultural qualifications of era, first. In this work it is tried to describe that, the culture exist in art produce culture at the same time and also in the direction of contributions to established culture and relations of art about current culture’s meaning set.

Keywords