TABİRNÂME-İ HURÛF ÜZERİNE BİR İNCELEME

Author :  

Year-Number: 2016-3
Language : null
Konu : Türk Halk Edebiyatı
Number of pages: 1-11
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanlık tarihi ile eşdeğer bir tarihi süreç içerisinde ele alınabilecek olan bilinmeyeni bilme ve gelecekte olacaklardan haberdar olma, merak ve isteğinden doğan gaybî ilimler ve dolayısıyla da rüya tabirnameleri, bu nitelikleri ile güncelliklerini, değişen şekil ve uygulamalarla günümüze değin sürdürmüştür. İnsanın kendini tanıma ve geleceğine ilişkin saptamalarda bulunulabilmesi hususunda, bir işaretler dizisi olarak ele alınabilecek olan bu tür, barındırdığı inanç öğeleri yanında kültürel muhtevası ile de ilgiye değerdir. Bu anlamda, çağlar boyunca, mahiyeti ve muhtevası hususunda gizemli duruşundan hiçbir şey kaybetmemiş olan rüya ve rüya yorumları insanlık açısından ortak payda olmakla, kültürel veya inançsal zemin farkı gözetmemekle, diğer gaybi türlerden açık ara öndedir. Bir diğer ifade ile kuşların uçuşundan, koyun kürek kemiğinden, yıldızların hareketlerinden, ilahi kitaplardan vb muhtelif bakış açıları ile geleceğe ilişkin yorumlar çıkarma eylemi kısmi veya belirli kültür dairelerine mensup muhataplarca rağbet görürken, rüya için yelpaze tüm insanlık ve tüm inanç guruplarını kapsamakla evrenseldir ki çalışmamızda rüya tabirnâmeleri içerisinde kendine has duruşu ve muhatapları açısından sağladığı pratik kullanım niteliği ile ilgiye değer görülen tabirnâme-i hurûf, yazma bir tabirnâme örneği üzerinden dikkate sunulacaktır.

Keywords

Abstract

To know the unknown, which can be taken in a historical period equivalent to human history and be aware of what will happen in the future, about the nature and demands of the unseen knowledge and therefore of dreams updates, the timeliness with these qualities, has continued until today with varying shapes and applications. In matters related to human self-recognition can be interrogated and the future, this kind which can be considered as a series of signs, which contain elements besides faith is worthy of attention with cultural content. In this sense, throughout the ages, the nature and content of matters in being a dream and dream interpretation denominator common to humanity that has lost none of its mysterious stance, cultural or to observe religious grounds difference, search is far ahead of other unseen species. The flight of birds to another embodiment, the sheep scapula, the movement of the stars, so the holy books of various viewpoints with comments removal action is partial or specific cultural circle to members of demand while for the future, is universal to include all humanity and all faith groups to range to dream of working in our dreams tabirnâme be in a unique position and value counterparts to do with the quality it provides in terms of practical use of the common tabirnâme-i huruf will be presented through the example of writing into a tabirnâme up.

Keywords


 • Ahmet B. Ercilasun, Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi, Akçağ Yay., Ankara, 2005

 • Ahmet Yücel, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, “İbn-i Sîrîn” Maddesi, TDV., Yay., İstanbul, 1999

 • Besim Atalay, Divan-ü Lûgat-it-Türk Tercümesi, TDK., Yay., C.IV, Ankara, 1999

 • Hasan Basri Çantay, Kur'ân-ı Hakîm ve Meâl-i Kerîm, Elif Ofset Tesisleri, İstanbul 1980

 • İbn-i Haldun, Mukaddime, Haz.: Süleyman Uludağ, Dergâh Yayınları, İstanbul 2004

 • İlhan Genç-Atabey Kılıç-İ. Hakkı Aksoyak, Dede Korkut Kitabı, Han’ım Hey, TOBB Yay., Anka- ra, 2014

 • İlyas Çelebi, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, “Rüya” Maddesi, C.35, TDV., Yay., İstanbul, 2008

 • Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara, 1991

 • Kayahan Özgül, Türk Edebiyatında Siyasi Rüyalar, Akçağ Yay., Ankara,1989

 • Mehmet Surur Çelebi, Türk Kültüründe Rüya, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, Muğla, 2012

 • Muhyiddin Arabî, Fusûs ül-Hikem, Çev.: Nuri Gencosman, İstanbul Kitabevi, İstanbul 1981

 • Mustafa Tatçı-Halil Çeltik, Türk Edebiyatında Tasavvufî Rü'yâ Ta'bir-nâmeleri, Akçağ Yayınla- rı,Ankara 1995

 • Nazif Şahinoğlu, İslam Ansiklopedisi, “Tabir Maddesi”, MEB., Yay., İstanbul,1988

 • Orhan Şaik Gökyay - Vildan S. Coşkun, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Tabirnâme Maddesi,TDV., Yay., İstanbul, 1991

 • Orhan Şaik Gökyay, Tabirnâmeler, Seçme Makaleler 3-Güçlük Nerede?, İletişim Yayınları, İstanbul 2002

 • Serdar Mutçalı, Arapça-Türkçe Sözlük, Dağarcık Yay., İstanbul, 1995

 • Umay Günay, Türkiye’de Aşık Tarzı Şiir Geleneği ve Rüya Motifi, Akçağ Yay., Ankara, 1992

 • Yusuf Has Hacip, Kutadgu Bilig, Yayıma Haz: Reşit Rahmeti Arat, TDK., Yay., Ankara, 1999

                                                                                                    
 • Article Statistics