ALTERNATİF FOTOĞRAF ÜRETİM YÖNTEMLERİ BAĞLAMINDA FOTOGRAM VE YENİ YAKLAŞIMLAR

Author :  

Year-Number: 2016-3
Language : null
Konu : GÜZEL SANATLAR
Number of pages: 163-179
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

19. yüzyılda, sanatçıların kendi desenlerini kopyalama aracı olarak kullandıkları fotoğrafın, sanatsal bir ifadeye dönüşümün sürecini, devreye giren fotogram ve fotograma gönül veren, üzerinde çalışmalar ve deneyler yaparak geliştiren sanatçılar aracılığıyla irdelemektir. Fotoğrafın resmi icadı 1839 yılına rastlasa da, bu tarihten çok daha önceleri fotoğraf adına yapılan çalışmalara rastlanmaktadır. Bu çalışmalardan bir tanesi de, fotogram çalışmaları ve denemeleridir. Erken dönemin fotogram çalışmaları, her ne kadar naif, resimsel anlamda çalışmalar olsa da, günümüzde pek çok sanatçı fotogramı yeniden ele alarak, dışavurumcu bir biçimde yeniden şekillendirmiştir. Fotogram; sanatçılar tarafından 20.yüzyılın ilk yarısından itibaren geçmiş çalışmalara zaman zaman bir öykünme duyularak yaratılsa da, çok daha özgün, bireysel ve öncü çalışmalar olarak yeniden karşımıza çıkmaktadır.

Keywords

Abstract

Photogram in the 19th century used as a means of copying their designgs by artists and its process of transformation to artistic expression through with artists and historical also in this process to create a family tree of a photogram. Additively, this work also is intended for examining presence of artist in the art of photography which is as an artistic creation form and language of expression. Depending on this examination, analysizing the problems of light, shade and shape of photogram on photographic emulsion. One of the other purpose is to reveal different aspects of photogram from photo prints and analyze how these differences resulted from technical and artistic methods are shaped. Even if formal creation of photography appears in1839, lots of works on the behalf of the photography have been carried out much earlier than that date. In one of these studies are photogram works and trials. Although early studies photograms contain naive sense of pictural works, today many artists have reshaped expressively by readressing the photogram. Photogram has reimages as a much more unique, individual and pionerring work even though from the first half of the 20th century, it is created by photogram artists as a emulate the senses time to time earlier work.

Keywords


 • Fotoğraf Neden Kusursuz Olmak Zorunda Değildir? Hayalprest, Jackie Higgins, Syf.111 Fotoğraf Neyi Anlatır ( 2008), Hayalbaz Kitap, İstanbul

 • (Oral, 2011: 50)

 • Genç, Adem (1983:237)

 • Herzogenrath, Wulf, (1983), Bauhausfotografie, İfa

 • Kabadayı, Şeniz (2004) “Plastik Sanatlarda Fotomontaj”, Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversi- tesi, Kocaeli

 • Kılıç, Levent (2008)-Fotoğraf ve Sinemanın Toplumsal Tarihi, Ankara: Dost Kitabevi

 • Medici, Loris (2004) Alternatif /Eski Fotoğraf Baskı Teknikleri I, İfsak- Fotoğraf ve Sinema Der- gisi, Sayı-142-143 2004,37

 • Photography's Antiquarian Avant-Garde: 2002, The New Wave in Old Processes by Lyle Rexer

 • Turan, Ergün (2005) Fotoğraf Dergisi, Işığa Duyarlı Malzemenin (Duyarkatın) Gelişimi-1, İstan- bul, Sayı.100

 • Uzun, E.Ceren (2007) Dönemin Sanat Akımları İçinde Man Ray ve Fotoğrafçı Kimliği , Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul

 • Görüntü 1: https://www.iphotocentral.com/news/article-view.php/157/148/877/0/0/10 Görüntü 2: http://www.geh.org/amico2000/htmlsrc/manray_sld00001.html

 • Görüntü 3: http://www.artvalue.com/auctions--114337-0-siegel-arthur-1913-1978-usa.htm Görüntü 4: http://www.metmuseum.org/art/collection/search/265275

                                                                                                    
 • Article Statistics