YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE DİLBİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÜZERİNE DİLBİLİM TEMELLİ UYGULAMALAR

Author:

Year-Number: 2016-3
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Dilbilim, Yeni Türk Dili
Number of pages: 97-112
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dil öğretiminde dilbilgisi öğretimini yadsıyan birçok görüş ortaya konmuş olsa da dilbilgisi öğretiminin önemi yadsınamaz bir gerçeklik olarak öğretim yöntemleri içerisindeki varlığını sürdürmektedir. Ancak, dilbilgisi öğretimi yalnızca formül ve kuralların ezberlendiği bir süreç olmamalıdır. Bu çalışmada, dilbilgisi öğretiminden anlaşılması gerekenin yalnızca dilsel kurallar yığınının öğrenicilere yüklenmesi olmadığı, yabancılara Türkçe dilbilgisi öğretimi özelinde, denenmiş anlatım teknikleri, şekiller, resimler ve örnekler üzerinden sunulmaya çalışılmıştır. Bu doğrultuda çalışmanın temel amacı, öğreticilere, yabancılara dilbilgisi öğretiminde dilin birçok yönünü göz önünde bulunduran uygulanabilir bazı örnek ve teknikleri sunmaktır. Bu amaç çerçevesinde, söz konusu uygulamalar ve bu uygulamalara yönelik yönergeler oluşturulurken dilin (i) biçim/yapı, (ii) anlam ve (iii) işlev/ edim olmak üzere üç düzlem göz önünde bulundurularak öğretilmesi gerektiğini söyleyen Larsen-Freeman’in (2001) görüşü temel alınmıştır. Bu çalışmada uygulamalara ilişkin açıklamalar öğrenici değil, öğreticiye göre yapılmıştır. Bu çalışmada yer alan dilbilgisel açıklamalar ve uygulamalar edilgenlik, {-mIş} biçimbirimi, emir kipi, durum ekleri, ad öbekleri ve {-(y)IncA} biçimbirimi üzerinedir.

Keywords

Abstract

Many linguists have different attitudes to grammar teaching. Some think it is not necessary to teach grammar in the second language classroom. According to many linguists is very necessary. We agree with this view. But, grammar teaching is not only to teach the formulas and rules. Grammar teaching should be never based on memorization. Therefore, it must consider many aspects of language teaching. In this context, this study provides some applications (tasks), narration techniques, tables, figures and examples. This study has presented some proposals within the scope of application of the passivisation, {-mIş} morpheme, imperative mood, case suffixes, noun phrases and {-(y)IncA} morpheme. In this study, Turkish morphemes were examined by Larsen-Freeman (2001) approach. Larsen-Freeman thinks language is divided in to three layers: (i) form (linguistic structure), (ii) meaning and (iii) use (performance). The descriptions and applications in this study is not based learners, it is made according to the tutor (teacher). Therefore, the applications in this study must be reconstructed according to the learners level.

Keywords