OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİKAL ALGILAMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2016-3
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Okul öncesi müzik eğitimi, müzik psikolojisi
Number of pages: 12-24
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın temel amacı, Okul Öncesi Anabilim Dalı’nda dört sene boyunca öğrenim gören öğretmen adaylarının aldıkları müzik eğitiminin, onların müzikal algılama düzeylerine etki edip etmediğini tartışmaya açmaktır. Bu çerçevede öğretmen adaylarının, “Müzikal Algılama” düzeyleri bazı değişkenler açısından incelenmiştir. Araştırma örneklemini, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı 4.sınıfta lisans öğrenimi görmekte olan toplam 40 öğrenci oluşturmuştur. Tesadüfî (random) örnekleme yolu ile seçilen grupta araştırmaya katılanların %95’ini bayan, %5’ini erkek ve % 55’ini çoğunlukla 23-26 yaş arasındaki öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırma verileri, öğrencilerin Müzikal Algılama puanlarının farklı değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek üzere yapılan “Mann Witney U” ve “Kruskal Wallis-H” testleri ile analiz edilmiştir. Ayrıca bulgular, ölçeğe ait alt boyut değerleri açısından bazı istatistiksel farklar olduğunu da ortaya koymuştur.

Keywords

Abstract

The objective of the research hereby providing materials for discussion concerning whether the education provided for the teacher candidate’ having gone through four years of education in Preschool Education section has any affect on and influence on their levels of musical perception. Within this framework, the teacher candidates’ Musical Perception levels have been examined in many aspects. The sample of the research consists of 40 college students in their senior year in Marmara University Atatürk Education Faculty (Teachers’ College) Preschool Teaching Section. The group has been selected through random sampling where 95% of the participants were female and %5 consisted of male students, 55% of whom were between ages 23 to 26. The research data have been analyzed with ‘Mann Witney U’ and ‘Kruskal Wallis-H’ tests conducted in order to have determined whether the students’ Musical Perception points vary depending on multifarious variables. Additionally findings have also revealed that statistical differences exist from points of some sub-scale values relevant with the scale.

Keywords