CENAP ŞAHABETTİN’İN ‘MEKTEPLERDE EDEBİYAT’ BAŞLIKLI YAZISI VE EDEBİYAT EĞİTİMİ

Author :  

Year-Number: 2016-3
Language : null
Konu : Yeni Türk Edebiyatı
Number of pages: 113-127
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tevfik Fikret’le birlikte Servet-i Fünun şiirinin başlıca isimlerinden ve yeni Türk şiirinin kurucularından olan, Servet-i Fünun şiirinin estetiğini karakterize eden Cenap Şahabettin (1871-1934) sanat, estetik, dil ve edebiyat üzerine yazılarıyla da Türk edebiyatında önemli bir yer işgal eder. Cenap Şahabettin’in dikkat çeken yazılarından birisi, Âşiyân dergisinin 6 Teşrînisânî 1324 (19 Kasım 1908) tarihli sayısında yayımlanan ‘Mekteplerde Edebiyat’ başlıklı yazısıdır. Bu yazı, Cenap Şahabettin’in ideal bir edebiyat eğitiminin nasıl olması gerektiğine dair düşüncelerinden oluşur. Çalışmamızda Cenap Şahabettin’in 1908 yılında Âşiyân dergisinde çıkan ‘Mekteplerde Edebiyat’ başlıklı yazısı, Latin harflerine aktarılarak dikkate sunulmaktadır. Ayrıca Cenap Şahabettin’in ‘Mekteplerde Edebiyat’ başlıklı yazısında ‘edebiyat eğitimi’ ile ilgili öne sürdüğü görüşler ele alınmakta; edebiyat eğitiminin amaçları, işlevleri ve yöntem(ler)i doğrultusunda dile getirdiği düşünceler ve önermeler tartışılmaktadır. Cenap Şahabettin’in düşünce ve önermeleri, günümüz edebiyat eğitimine dair yaklaşımlar üzerinden değerlendirilmektedir.

Keywords

Abstract

Cenap Şahabettin (1871-1934) who is one of the main figures of Servet-i Fünun and the founder of modern Turkish poem and also characterize the aesthetic features of Servet-i Fünun with Tevfik Fikret, has an important place in the Turkish literature with his writings on art, aesthetic, language and literature. One of the remarkable writings of Cenap Şahabettin is ‘Mekteplerde Edebiyat’, which was published in the journal of Âşiyân, on November 19, 1908. This essay consists of his opinions on how should be done the ideal literary education. In our study, Cenap Şahabettin’s essay titled ‘Mekteplerde Edebiyat’, which was published in the journal of Âşiyân will be presented by transferring to Latin alphabet. Also, his opinions that he put forward in “Mekteplerde Edebiyat” will be analyzed and his thoughts and propositions on the aims, methods and functions of literary education will be discussed. His thoughts and propositions will be evaluated in the frame of contemporary approaches to literary education.

Keywords


 • Akay, Hasan (1998a). Servet-i Fünun Şiir Estetiği: Cenab Şahabeddin’in Gözüyle. İstanbul: Kitabevi Yayınları.

 • Akay, Hasan (1998b). Cenab Şahabeddin. İstanbul: Timaş Yayınları.

 • Akay, Hasan (1998c). Cenab Şahabeddin’in Şiirleri Üzerinde Stilistik Bir Araştırma. İstanbul: Kita- bevi Yayınları.

 • Akay, Hasan (2010). Yeni Türk Şiirinin Kurucularından Cenab Şahabeddin. İstanbul: 3F Yayınları.

 • Akbayır, Sıddık (2014). Edebiyat ve Disiplinlerarası Etkileşim. Ankara Pegem Akademi Yayıncılık.

 • Cemiloğlu, Mustafa (2003). Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi. Bursa: Alfa Yayınları.

 • Çelikten, Mustafa ve Teyfur, Mehmet (Ed.) (2000). Yapılandırmacı Yaklaşıma Göre Sınıf Yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık.

 • Çetin, İsmet (2010). “Öğretim Yöntem ve Teknikleri”. Dil ve Edebiyat Öğretim Yöntemleri. (Ed. İsmet Çetin), Ankara: Nobel Yayınevi, 74-87.

 • Dizdaroğlu, Hikmet (1953). Cenap Şahabettin. İstanbul: Varlık Yayınları.

 • Enginün, İnci (1989). Cenap Şahabettin. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

 • Enginün, İnci (2013). “Cenap Şahabettin”. Servet-i Fünun Edebiyatı. (Ed. İsmail Parlatır), Ankara: Akçağ Yayınları, 103-206.

 • Ercilasun, Bilge (1981). Servet-i Fünun’da Edebi Tenkit. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

 • Günay, Doğan (2003). Metin Bilgisi. İstanbul: Multilingual Yayınları.

 • Günay, Doğan (2006). “Liselerdeki Yazın Eğitimine Yeni Bir Yaklaşım”. Millî Eğitim dergisi, 169, 8-17.

 • Güzel, Abdurrahman (2006). “Edebiyat Eğitiminde Amaçlar ve Bu Amaçlara Yönelik Yöntem, Teknik ve Örnek Uygulamalar”, Milli Eğitim dergisi, 169, 85-105.

 • Kantemir, Enise (1986). “Ortaöğretimde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimine Genel Bir Bakış”. Ortaöğretim Kurumlarında Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi ve Sorunları. (Haz. Nurettin Ergen), Ankara: TED Yayınları, 31-57.

 • Karadağ, Erdoğan ve Korkmaz, Tuğba (2010). Kuramdan Uygulamaya Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımı. Ankara: Kök Yayıncılık.

 • Kavcar, Cahit (1987). “Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi”. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fa- kültesi Dergisi, 20 (1), 261-273.

 • Kavcar, Cahit (1993). “Yeni Türk Edebiyatı Öğretimi”. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakül- tesi Dergisi, 26 (1), 29-38.

 • Kavcar, Cahit (1999). Edebiyat ve Eğitim, Ankara: Engin Yayınevi.

 • Solak, Ömer (2014a). Kuramdan Uygulamaya Edebiyat Çalışmaları. Ankara: Anı Yayıncılık.

 • Solak, Ömer (2014b). Edebiyat Biliminin Disiplinlerarası İmkânları. Ankara Pegem Akademi Ya- yıncılık.

 • MEB (2015). Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Dersi (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: MEB Yayınları.

 • Tarakçı, Celal (1986). Servet-i Fünun’da Edebi Tenkit. Samsun: Eser Matbaası.

 • Uçan, Hilmi (2006). “Edebiyat Eğitimi, Estetik Hazzın Edinimi, Okumanın Alışkanlığa Dönüş- türülmesi ve Yazınsal Kuramlar”. Millî Eğitim dergisi, 169, 25-40.

 • Uslu Üstten, Aliye (2010). “Ruhsal (Bütüncül) Zekâ ve Edebiyat Eğitimi”. Dil ve Edebiyat Öğretim Yöntemleri. (Ed. İsmet Çetin), Ankara: Nobel Yayınevi, 89-106.

 • Uzun, Yasemin (2010). “Edebiyat Öğretiminde Kullanılan Teori ve Yaklaşımlar”. Dil ve Edebiyat Öğretim Yöntemleri. (Ed. İsmet Çetin), Ankara: Nobel Yayınevi, 35-71.

 • Yazar, İlyas (2014) “Yapılandırmacı Yaklaşımla Türk Dili ve edebiyatı Öğretiminde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımının Önemi”. Yeni Türkiye: Türk Eğitimi Özel Sayısı II, 59, 1151-1156.

                                                                                                    
 • Article Statistics